Savjetovanje Karitasa

Ako imate pitanja u vezi sa Vašim boravkom u Instituciji prvog prihvata, možete se obratiti i saradnica Savjetovanja Karitasa (Kuća C/102, 103, 132, 133).

Ovdje između ostalog dobijate i savjetovanje u svim pravnim pitanjama. Ovo savjetovanje će Vas pripremati i za postupak saslušanja.

Uputa: Molimo Vas, obratite se Vašom savjetovalištu, čim dobijete pismo, koje ne razumete. Činite to vrlo brzo, ako ste dobili negativnu azil-odluku. Karitas će Vam onda pruža savjet u vezi mogućih pravnih sredstava te poziva da napustite državi odnosno protjerivanja.