Socijalni radnici

Prema tome, kada budete smješteni u Vaš boravak, za Vas je nadležan jedan od socijalnih radnika.

On organizuje isteće, dijeli materijale i pisma, ispunjava zajedno sa Vama formulare za Vaše zahtjeve i Vaš je glavni saradnik, kome se obraćate u LAE-u.

Od njega dobijate sve važne informacije u vezi sa Vašim boravkom u toj instituciji.

Tu se podrazumijeva i uputstvo (pravila kuće i higijene te ponašanja u slućaju požara).