ኣፍልጦ ሞያዊ ብቕዓታት

ኣብ ሞያዊ ስራሕ ኣብ ጀርመን ምስራሕ፡ መብዛሕቱ ግዜ ኣፍልጦ እተዋህቦ ሞያዊ ብቕዓት የድሊ እዩ። ሞያዊ ስልጠና ዝወሰድኩም እንተዄንኩም ወይ ኣካዳምያዊ ዲግሪ እንተልይኩም፡ እዚ ብቕዓታት ኣብ ፋይል ከምዝኣቱ ኽትገብሩ ኣለኩም።

ኣብ ማእከል መቐበሊ ፈደራላዊ መንግስቲ ብዝውሃብ ዕድላት ገምጋም ብቕዓታት ዘይተረባሕኩም እንተዄንኩም፡ ናብዛ ሃገር ምስ በጻሕኩም ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ፡ ኣብቲ ዘለኽሙዎ ምምሕዳር ከተማ ንዝርከቡ ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ጉዳያት ወይ ኣማኸርቲ ርኸቡ። ንወግዓዊ ትምህርቲ፡ ስልጠና፡ ሞያዊ ብቕዓትን ኣካዳምያዊ ዲግሪ ከምኡውን ተሞክሮ ስራሕ ዚግምግም ብወኪል ሽቕለት ዚካየድ ገምጋም ብቕዓት ዚምልከት ክሕብርኹም እዮም። ድሕረ-ባይታ ብቕዓትኩም ኣብ ዝተኣከበሉ ግዜ፡  ኣፍልጦ ብዛዕባ ዝርከበሉ ዕድላት ዚምልከት ምኽሪ ክትረኽቡ ይግባእ። ኣብ Network IQ ንዝርከባ ማእከላት ምኽሪ ተወከሱ። ኣብ ወጻኢ ንእተረኽበ ዲግሪ ኣፍልጦ ንክውሃበኩም፡ ኣማኸርቲ፡ ብዛዕባ ዚግበር ኣድካሚ ጉዕዞ ዚምልከት ደረጃ ብደረጃ ደገፍ ዚህቡ እዮም።

ብኽብረትኩም ኣስተብህሉ፥ ኣብ ጀርመን፡ መብዛሕቱ ሞያዊ ዓውድታት፡፥ብቕዓትን ሞያዊ ክእለታትን ክህልወኩም የድልዮ እዩ። እዚ ክእለታት’ዚ ድማ ኣፍልጦ ንምሃብ ኣብ ዚግበር ናይ ምኽሪ ግዜ ኪሕበር ይከኣል እዩ። ንገለ ዓይነታት ሞያዊ ዓውድታት ድማ ኣፍልጦ ክረክብ ከም ቅድመ-ዂነት ይቐርብ እዩ፣ እዚ ድማ ኣብ ጀርመን በቲ ሞያ’ቲ ንኽትሰርሑ ንኽፍቀደልኩም እዩ።