ቀንዲ መሰል ዑቕባ

ሕጋዊ መሰል ዑቕባ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ። ኣብ ሃገረ ጀርመን ድማ ኣብ ቅዋማ ሰፊሩ ይርከብ። (ዓንቀጽ 16a: „ፖለቲካዊ ዱጎና ኣብ ሃገሮም ዘጋጥሞም ሰባት መሰል ዑቕባ ኣለዎም“)። ስለዚ መሰል ዑቕባ ክኽበረልኩም ዝኽእል እንተ ደኣ ኣብ ሃገርኩም ብፖለቲካዊ ጸገማት ትድለዩ ኮይንኩም ነዚ ድማ ከተመስክሩዎ ምስ ትኽእሉ እዩ። ወይ ድማ ብኻልእ ሽግራት ከም ኲናት ዝኣመሰሉ ኣብ ህይወትኩም ዘስግእ ጉነታት ኣቲኹም እዩ። ብተወሳኺ ድማ ሃገረ ጀርመን፡ ድሕሪ ናይ ጀነቫ ዋዕላ ስደተኛታት ኣባል ምዃና፡ ዓለም ለኻዊ ክንክን ክግበረሎም ዘለዎም ስደተኛታት ክትዕቅብ ትግደድ እያ።

ስለዚ፡ ጸግዒ ንኽረኽቡ እትህብዎ ውልቃዊ ምኽንያታት፡ ኣብ ግዜ መስርሕ ዑቕባ ከምዚምርመር ኪኸውን እዩ።

ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን (BAMF)

ኣብ ጀርመን ዚቐርብ መመልከቲ ዑቕባ፡ ናብ  ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን (BAMF) ጥራይ ኪቕረብ ይከኣል። BAMF፡ ቤት ፍርዲ ዘይኮነስ በዓል-መዚ እዩ። ኣብ መበቆል ሃገርኩም መከራ ዘጋጠመኩም እንተኾይኑን ናብታ ሃገር ምስእትምለሱ መከራ ንኸየጋጥመኩም ትሰግኡ እንተዄንኩምን ከረጋግጽ እዩ። መከራ ዘጋጠመኩም እንተኾይኑ፡ ኣብ መበቆል ሃገርኩም ናይ መንግስቲ ጸግዒ ክውሃበኩም ኣገዳሲ ነገር እዩ። ኣብ ካልእ ክፋል መበቆል ዓድኹም ድማ ጸግዒ ክትረኽቡ ትኽእሉ እንተዄንኩም ድማ ከረጋግጽ እዩ።

እቲ ንምርግጋጽ ዚግበር መስርሕ፡ ኣብቲ እተቕርብዎ ውልቃዊ መመልከቲ ዑቕባ ጥራይ ዚሙርኮስ እዩ። ንመመልከቲ ዑቕባ፡ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ናብ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ኣቕርቡዎ። ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት፡ ንመመልከቲ ዑቕባ ኣበይን መዓስን ከምእተቕርብዎ ክሕብረኩም እዩ።

ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት፡ ብስምኩም ፋይል ብምድላው፡ ንውልቃዊ ዝርዝር ሓበሬታኹም ክስንድ እዩ። ዕድሜኹም 14 ዓመት እንተኣኺሉ፡ ስእሊ ክትስኣሉን ኣሰር ኣጻብዕቲ ክውሰደልኩምን እዩ።

መመልከቲ ኣብ እተቕርብሉ እዋን፡ ብዛዕባ መስርሕ ዑቕባ ዚምልከት ንዘለኩም መሰላትን ግዴታትን ሓበሬታ ክትውሃቡ ኢኹም። እዚ ሓበሬታ’ዚ፡ ብሃገራዊ ቛንቋኹም ብጽሑፍ ክውሃበኩም እዩ። BAMF፡ ኣብ ቅድሚ ውሳኔ ዚህብ ኣካል ኣብ እትቐርብሉ ናይ ውልቅኹም ቆጸራ፡ ኣስተርጓሚ/ተርጓሚ ንኽህሉ ክዕድመልኩም እዩ። ብቛንቋ ኣዴኹም ጉዳይኩም ንኽስማዕ መሰል ኣለኩም። ንጠበቓኹም ድማ ናብቲ ቆጸራ ምሳኹም ሒዝኩምዎ ንኽትመጹ ይፍቀደልኩም እዩ። ብዛዕባ ጉዳይኩም ንኻልእ ሰብ ሓቢርኩም እንተዄንኩም ድማ ንእትኣምንዎ ሰብ ምሳኹም ሒዝኩም ኽትመጹ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ መመልከቲ ዑቕባ ዝሕተት ነገራት እንታይ እዩ?

መመልከቲ ፋይልኩም ሓንሳእ ምስ ኣቕረብኩም፡ ኣብ ጀርመን ጸግዒ ንኽትረኽቡ ኣመልክቱ። BAMF፡ ጀርመን ንዘቕረብክሙዎ መመልከቲ ብሓላፍነት ክርኢ ዚኽእል እንተኾይኑ ቅድሚ ዂሉ ከረጋግጽ እዩ። ከምዚ ዚስዕብ ምስኸውን፥

  • ኣብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ሕቶ ዑቕባ ዘቕረብኩም እንተዄንኩም፣
  • ኣብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ዑቕባ ዝረኸብኩም እንተዄንኩም፣
  • ዘቕረብክሙዎ መመልከቲ ዑቕባ፡ ብኻልእ ኤውሮጳዊት ሃገር እተነጽገ እንተኾይኑ፣

ጀርመን፡ ብወግዒ ናትኩም ሓላፍነት ኣይወስድን እዩ። ኣብ ከምዚ ኲነታት፡ ናትኩም ሓላፍነት ናብ እትወስድ ሃገር ንኽትጉዓዙ ዝገልጽ ካብ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ደብዳቤ ክውሃበኩም እዩ።

ወረቓቕቲ ፍቓድ መንበሪ

ኣብ ካልእ ነቑጣ እተዋህበኩም ምስዘይከውን፡ “ናብዚ ሃገር ከምዝኣተኹም ዚገልጽ መረጋገጺ” (“Ankunftsnachweis”) ካብ ሰራሕተኛታት LAE ክውሃበኩም እዩ። ናብዚ ሃገር ከምዝኣተኹም ዚገልጽ መረጋገጺ፡ ነቲ ከም ሓታቲ ዑቕባ እተመዝገብክምሉ ወረቐት ምዝገባ (“Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender” – BÜMA) ዚትክእ እዩ። ናብዚ ሃገር ከምዝኣተኹም ዚገልጽ መረጋገጺ ወይ ወረቐት፡  ንውልቃዊ ሓበሬታኹም ስእልኹምን ዝሓዘ እዩ። እዚ ሰነዳት’ዚ ኣብ እተዋህበሉ ዝቐልጠፈ ግዜ፡ ከም ሓታቲ ዑቕባ ከምእተመዝገብኩም ክስነድ እዩ። በዚ መሰረት’ዚ ድማ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት፡ ውልቃዊ መመልከቲ ዑቕባ ንኸተቕርቡ ክዕድመኩም እዩ።

መመልከቲ ዑቕባኹም ካብ ዘቕረብክሙሉ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ፡  ፍቓድ መንበሪ  (Aufenthaltsgestattung) ንኽትረኽቡ፡ ናብዛ ሃገር ከምዝኣተኹም ዚገልጽ መረጋገጺ ወይ  BÜMA  ክውሃሃብ እዩ። ነዚ ሰነድ’ዚ ኣብ ኲሉ እዋን ምሳኹም ሒዝክሙዎ ክትንቀሳቐሱ ኣለኩም፣ መንነት ንምርግጋጽ ፖሊስ ኣብ ዝሓተሉ እዋን ድማ ከተርእይዎም ኣለኩም። ኣብዚ ሰነድ መንነት፡ ኣበይ ቦታ ኽትቕመጡ ከምዝፍቀደልኩም ይገልጽ እዩ። ኣብ Saxony-Anhalt ናብ ዝርከብ ንዓኹም ናብ ዝርዕም ምምሕዳር ከተማ ካብ እተመሓላለፍክሙሉ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ፡  ኣብ መንበሪ ኣድራሻኩም ለውጥታት ከምእተገብረ  ብኡንብኡ. ንፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ከምዝሕበር ኪኸውን እዩ።

ብዛዕባ መስርሕ ዑቕባ ዚምልከት ምኽሪ – ጉዳይኩም ንዝስምዓሉ ግዜ እተገብርዎ ምድላዋት

ኣብ ናይ ፈለማ ማእከል መቐበሊ (Caritas) ኣብ ዚርከብ መስርሕ ዑቕባ ኣመልኬተን ዜማኽራ ማእከላት ኣለዋ። ብዛዕባ ኲሉ ደረጃታት መስርሕ ዑቕባ ዚምልከት ንዘለኩም መሰላትን ግዴታትን ካብ ማኣከላት ምኽሪ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ ናብ መበቆል ሃገርኩም ምምላስ ወይ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ምስግጋር ዘሎ ዕድላት ዚምልከት ውልቃዊ ምኽሪ ኽትረኽቡ ድማ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ምኽሪ፡ ብዘይ ገንዘብ ብናጻ እዩ፣ መንነትኩም ከይተፈልጠ እትረኽብዎ ኢኹም፣ ከምኡውን ዘለኩም እምነት ወይ ስነ-ሓሳብ ኣየገድስን እዩ። እቲ ብዛዕባ መስርሕ ዑቕባ ዚምልከት ብBAMF ዚዳሎ  ናይ ቪድዮ ሓበሬታ (ብ10 ቛንቋታት) ድማ ነቲ ጉዳይኩም ዚስምዓሉ ግዜ ከዳልወኩም እዩ። ኣብቲ መርመራ ዚካየደልኩም ናይ ፈለማ ማእከል መቐበሊ ድማ ንዘለኩም ሕቶ ሕተቱ።

ጉዳይኩም ዚስምዓሉ ግዜ

እቲ መብዛሕቱ ግዜ፡ “ቃለ መጠይቕ” ተባሂሉ ዚጽዋዕ ጉዳይኩም ዝስምዓሉ ግዜ፡  ኣመልከትቲ ንምንታይ ካብ ሃገሮም ሃዲሞም ከምዝወጹ ዝገልጽሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዕድል እዩ። ብመሰረት’ቲ ጉዳይኩም ዝስምዓሉ ግዜ ድማ  ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን፡ ኣብ ጀርመን ዑቕባ ንኽትረኽቡ ፍቓድ ዝውሃብኩም እንተኾይኑን እንተዘይኮይኑን ክውስን እዩ።

ብኽብረትኩም ኣስተብህሉ፥ ጉዳይኩም ዝስምዓሉ ግዜ፡  እቲ ዑቕባ ንኽትሓቱ ዘንቀልክሙሉ ውልቃዊ  ምኽንያት ብሰፊሑ እትገልጽሉ ናይ መጀመርታን እንኮን ዕድል እዩ። ኣገዳስነት’ዚ ቃለ-መጠይቕ ፍለጥዎን ጉዳይኩም ንዝስምዓሉ ግዜ ዚኸውን ምድላዋት ድማ ግበሩንን።

ኣብ ዓቕምታት BAMF ምርኩስ ብምግባር፡  ቃለ መጠይቕ፡ መመልከቲ ምስኣቕረብኩም ድሕሪ ገለ ግዜ ይካየድ። “ምስማዕ ጉዳይ ብመሰረት ዓንቀጽ 25 ሕጊ መስርሕ ዑቕባ” (Anhörung gemäß § 25 Asylverfahrensgesetz)፡ ናይ ጽሑፍ ዕድመ ክውሃበኩም እዩ። ኣስተርጓሚ፡ ብኣካል ክርከብ እዩ። ጉዳይኩም ዝስምዓሉ ቛንቋ እንታይ ምዃኑ ኣቐዲምኩም ንፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ሓብሩ። ከም ሓታቲ ዑቕባ መጠን፡ ብቛንቋ ኣዴኹም ጉዳይኩም ንኽስማዕ መሰል ኣለኩም። ከም ኣንስታይ ተርጓሚ/ኣስተርጓም ዝኣመሰለ ፍሉይ ድሌታት ምስዝህልወኩም፡ ኣቐዲምኩም ክትሕብሩ ይግባእ።

እቲ ጉዳይ ዝስምዓሉ ግዜ፡ ብዛዕባ ድሕረ-ባይታኹም፡ ካብ ሃገርኩም ዝሃደምክሙሉ ምኽንያትን ናብ ጀርመን ክትመጹ ዝገበርክሙዎ ጉዕዞን ዚምልከት 25 ሕቶታት ዝቐርበሉ ግዜ እዩ። ነቲ ግዜ’ዚ ንምድላው ግዜኹም ተጠቐሙ። ቅኑዕን ምሉእን ሓበሬታ ሃቡ። እንተተኻኢሉ፡ ንመረጋገጺ ዝኸውን ጽሑፋት ወይ ስእልታት ኣቕርቡ። እቲ ውሳኔ ዚህብ ኣካል፡ እቲ እትህብዎ ሓበሬታ ምስቲ ኣብ ግዜ ምዝገባ ዝሃብክሙዎ ሓበሬታ ዚሰማማዕ እንተኾይኑ ከረጋግጽ እዩ። እቲ እትህብዎ መግለጺታት ናብቲ መበቆላዊ ቛንቋ መሊሱ ከምዝትርጐም ኽትገብሩ መሰል ኣለኩም። ጉዳይ ኣብ ዝስምዓሉ ግዜ ዝቐረበ ኲሉ መግለጺታት ብዚምልከት ተተርጒሙ ዝቐረበ ጸብጻብ፡ ቅኑዕ ምዃኑ ኣረጋግጹን ብኽታምኩም ድማ ኣረጋግጹን።

መጠንቀቕታ፥ ኣስማት ኣባላት ስድራቤትኩም ብትኽክል ከምእተጻሕፈ ኣረጋግጹ!

ውሳኔ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን

ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት፡ ብዛዕባ ውሳኔ ዘቕረብክሙዎ መመልከቲ (ወግዓዊ ውሳኔ – Bescheid) ዚምልከት ብጽሑፍ ክሕብረኩም እዩ። እቲ ወግዓዊ ውሳኔ፥ ምኽንያት’ቲ እተዋህበ ውሳኔ ከምኡውን እቲ ውሳኔ ዳግማይ ክርኣየሉ ዚኽእል እንተኾይኑን ብኸመይ ከምዝቐርብን ይግባይ ድማ ብኸመይ ከምዝሕተትን ዚሕብር ምልክታ ይግባይ (Rechtbehelfsbelehrung) ዜጠቓልል እዩ።

እዚ ዚስዕብ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን እወታዊ  መልሲ ክውሃበኩም እዩ፥

  • ዑቕባ ንኽትሓቱ መሰል ከምዘለኩም እንተተፈሊጡ (ዓንቀጽ 16ሀ ሕጥቦ-ጽሑፍ 1 መሰረታዊ ሕጊ)፡ ወይ
  • ብመሰረት ውዕል ስደተኛታት ጀነቫ፡ ከም ስደተኛ ተቐባልነት ትረኽቡ እንተዄንኩም  ክፍሊ 3 ንኡስ-ክፍሊ 1 ኣዋጅ ዑቕባ)፡ ወይ
  • ተወሳኺ ጸግዒ ትረኽቡ እንተዄንኩም (ክፍሊ 4 ንኡስ-ክፍሊ 1 ኣዋጅ ዑቕባ)፡ ወይ
  • ማዕቐብ ምስጓጒ ዝጸንዔ እንተኾይኑ (ክፍሊ 60 ንኡስ-ክፍሊ 5 ወይ 7 ኣዋጅ

ተቐማጦ)።

እወታዊ ውሳኔ፡ ሕጋዊ ፍቓድ ይህብ። ፍቓድ መንበሪ (Aufenthaltserlaubnis) የካትት እዩ። ኣብዚ ምኽንያት ምርኩስ ብምግባር፡ ፍቓድ መንበሪ፡ ካብ ሓደ ክሳዕ ሰለስተ ዓመታት ፈለማ ትውሃቡ።

ኣሉታዊ ውሳኔ ኣብ ዝውሃበሉ እዋን፡  ነዛ ሃገር ሓዲግኩም ንኽትወጹ ዜገድድ  ናይ ምውጻእ ጠለብ ከምኡውን መጠንቀቕታ ጥርዝያ ክውሃበኩም እዩ። እቲ ጥርዝያ፡ ዘይከኣል እንተኾይኑ፡ ቤት ጽሕፈት ምዝገባ ወጻእተኛታት፡ Duldung (ግዝያዊ ምቑራጽ ጥርዝያ) ብግዝያዊ መልክዕ ክውሃበኩም ይከኣል እዩ። Duldung፡ ምዝጉባት ሰባት ምዃንኩም ዜረጋግጽ ግዝያዊ ሰነድ እዩ።. ሕጋዊ ፍቓድ ግን ኣይኮነን።

ኣሉታዊ ውሳኔ ምስተቐብልኩም፡ ምስ ጠበቓኹም እትገብርዎ ርክብ

ኣንጻር ውሳኔ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ኣብ ቤት ፍርዲ ይግባይ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።  እቲ ምልክታ ይግባይ፡ ብዛዕባ ተኽእሎታት ሕጋዊ መስርሕን ኣመልከትቲ ከቕርብዎ ዘለዎም ገደብ ግዜን ዚሕብር እዩ። ይግባይ ከተቕርቡ ትደልዩ እንተዄንኩም፡ ብኽብረትኩም ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ መልሲ ክትህቡ ኣለኩም።

ጠበቓ ክትረኽቡ ኣብ ዝመደብክሙሉ እዋን፡ ነቲ ስጉምቲ’ቲ ቀልጢፍኩም ክትወስድዎ ይግባእ።  ማእከል ምኽሪ መስርሕ ዑቕባ ካሪታስ (Asylverfahrensberatung der Caritas) ከምኡውን ቤት ምኽሪ ስደተኛታት (Flüchtlingsrat)፡ ኣብ ሕጋዊ ጸግዒ ዚምልከት ዘይሻራዊ ምኽሪ ይህቡ።

ናይ ምክትታል መመልከቲ ወይ ካልኣይ መመልከቲ ምቕራብ

ኣብቲ ፈለማ ዘቕረብክሙዎ መስርሕ ዑቕባ ኣሉታዊ መልሲ እንተረኺብኩም፡ ናይ ምክትታል መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ዘቕረብክሙዎ መመልከቲ ዑቕባ፡  ኣብ ውሕስቲ ሳልሰይቲ ሃገር ወይ ኣብ ነርወይ ወይ ስዊዘርላንድ እተነጽገ እንተኾይኑ፡ ጀርመን፡ ኣብ ዑቕባኹም ሓላፍነት ትወስድ። ኣብ ከምዚ ኲነታት ድማ ካልኣይ መመልከቲ ከምዝቐርብ ይግበር።

ናብ መበቆል ሃገርኩም ንኽትምለሱ ምስትግደዱ ሓደጋ ንኸጋጥመኩም ተኽእሎ እንተልዩ ወይ ኲነታት’ቲ መበቆል ሃገርኩም እናኸፍኤ ዚኸይድ እንተልዩ፡ ከምኡ ንኽትገብሩ ይከኣል እዩ። BAMF፡ ንመርትዖኹም እንተተቐቢልዎ፡ ንምሉእ መስርሕ ዑቕባ ደጊምኩም ከተካይዱ ኢኹም።

ወለንታዊ ምምላስ

ናብ ሃገርኩም ንኽትምለሱ እንተተቐሲብኩም ወይ ናብ መበቆል ሃገርኩም ንኽትምለሱ ትደልዩ እንተዄንኩም፡ ወለንታዊ ምምላስ፡ ካብ ግጭት ናጻ ዝኾነን ውሑስ ኣማራጽን እዩ፣ ካብ ግዱድ ጥርዝያ ዚምረጽ እዩ።

REAG/GARP-ዚጽዋዕ ፕሮግራም ፈደረሽን፡ ንወለንታዊ ምምላስ ዚውሃብ ፕሮግራም ደገፍ እዩ። ኣብ ግዜ ወለንታዊ ምምላስ፡ ፋይናንሳዊ ወይ ካልእ ዓይነት ደገፍ ንምርካብ ሕጋዊ ሕቶ ኣይሕተትን እዩ።

ነቶም ኣብ ማእከላት ምኽሪ መስርሕ ዑቕባ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ርኸቡ። ኣብቲ እተቕርብዎ መመልከቲ ደገፍ ይህብኹምን ካብ ሃገር ንኽወትወጹ መደባት ይሰርዕልኩምን።

ምጽንባር ስድራቤት

ከም ስደተኛ ተቐባልነት ዝረኸብኩም እንተዄንኩም ወይ ዑቕባ ንኽትረኽቡ መሰል ዘለኩም እንተዄንኩም፡ ከም ውጽኢቱ ንመጻምድትኹምን ዘይተመርዓዉ ትሕቲ ዕድመ ደቅኹምን ከተምጽኡ መሰል ኣለኩም። መመልከቲ ፍቓድ ምጽንባር ስድራቤት ኣብ ቤት ጽሕፈት ፈደራላዊ ጉዳያት ወጻኢ ኣቕርቡ። እዚ ድማ እታ ቀንዲ ስድራቤትኩም፡ ናብ  Saxony-Anhalt ክትኣቱ ትኽእልን ሕጋዊ ፍቓድ ትረኽብን ማለት እዩ። እዚ መመልከቲ’ዚ፡ ከም ስደተኛ ተቐባልነት ካብ ዝረኸብክሙሉ ወይ ዑቕባ ንኽትረኽቡ መሰል ካብ እተዋህበኩም እዋን፡ እንተነውሐ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ኣዋርሕ ከተቕርቡ ከምዘለኩም ብኽብረትኩም ተገንዘቡ።

ዝጽንበሩ ስድራቤት ተወሳኺ ጸግዒ ንኽረኽቡ መሰል ዘለዎም ሰባት ድማ  ክሳዕ 15 መጋቢት 2018 (ካብ 10/2016) ከምዚቛረጽ ኮይኑ ኣሎ። ድሕሪ’ዚ ግዜ’ዚ፡ ስድራቤትኩም ናባኹም ንኽመጹ ብዝቐለለ መገዲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፈደራላዊ ጉዳያት ወጻኢ ከተመልክቱ ኽትክእሉ ኢኹም።

እቲ መስርሕ ዑቕባኹም ተወንዚፉ እንተልዩ ወይ ሃገራዊ ማዕቐብ ጥርዝያ ተገይርኩም እንተልዩ፡ ንምጽንባር ስድራቤት ድማ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ነገር’ዚ ንኽውሃበኩም፡ እኹል መቐመጢ ቦታታት ከምዘለኩምን ንርእስኹም ናብዛ ሃገር ንዝመጹ ኣባላት ስድራቤትኩም ብገንዘብ ንኽትድግፉ ከምእትኽእሉን  መረጋገጺ ክትህቡ የድልየኩም።