ጉዳይኩም ዚስምዓሉ ግዜ

እቲ መብዛሕቱ ግዜ፡ “ቃለ መጠይቕ” ተባሂሉ ዚጽዋዕ ጉዳይኩም ዝስምዓሉ ግዜ፡  ኣመልከትቲ ንምንታይ ካብ ሃገሮም ሃዲሞም ከምዝወጹ ዝገልጽሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዕድል እዩ። ብመሰረት’ቲ ጉዳይኩም ዝስምዓሉ ግዜ ድማ  ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን፡ ኣብ ጀርመን ዑቕባ ንኽትረኽቡ ፍቓድ ዝውሃብኩም እንተኾይኑን እንተዘይኮይኑን ክውስን እዩ።

ብኽብረትኩም ኣስተብህሉ፥ ጉዳይኩም ዝስምዓሉ ግዜ፡  እቲ ዑቕባ ንኽትሓቱ ዘንቀልክሙሉ ውልቃዊ  ምኽንያት ብሰፊሑ እትገልጽሉ ናይ መጀመርታን እንኮን ዕድል እዩ። ኣገዳስነት’ዚ ቃለ-መጠይቕ ፍለጥዎን ጉዳይኩም ንዝስምዓሉ ግዜ ዚኸውን ምድላዋት ድማ ግበሩንን።

ኣብ ዓቕምታት BAMF ምርኩስ ብምግባር፡  ቃለ መጠይቕ፡ መመልከቲ ምስኣቕረብኩም ድሕሪ ገለ ግዜ ይካየድ። “ምስማዕ ጉዳይ ብመሰረት ዓንቀጽ 25 ሕጊ መስርሕ ዑቕባ” (Anhörung gemäß § 25 Asylverfahrensgesetz)፡ ናይ ጽሑፍ ዕድመ ክውሃበኩም እዩ። ኣስተርጓሚ፡ ብኣካል ክርከብ እዩ። ጉዳይኩም ዝስምዓሉ ቛንቋ እንታይ ምዃኑ ኣቐዲምኩም ንፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ሓብሩ። ከም ሓታቲ ዑቕባ መጠን፡ ብቛንቋ ኣዴኹም ጉዳይኩም ንኽስማዕ መሰል ኣለኩም። ከም ኣንስታይ ተርጓሚ/ኣስተርጓም ዝኣመሰለ ፍሉይ ድሌታት ምስዝህልወኩም፡ ኣቐዲምኩም ክትሕብሩ ይግባእ።

እቲ ጉዳይ ዝስምዓሉ ግዜ፡ ብዛዕባ ድሕረ-ባይታኹም፡ ካብ ሃገርኩም ዝሃደምክሙሉ ምኽንያትን ናብ ጀርመን ክትመጹ ዝገበርክሙዎ ጉዕዞን ዚምልከት 25 ሕቶታት ዝቐርበሉ ግዜ እዩ። ነቲ ግዜ’ዚ ንምድላው ግዜኹም ተጠቐሙ። ቅኑዕን ምሉእን ሓበሬታ ሃቡ። እንተተኻኢሉ፡ ንመረጋገጺ ዝኸውን ጽሑፋት ወይ ስእልታት ኣቕርቡ። እቲ ውሳኔ ዚህብ ኣካል፡ እቲ እትህብዎ ሓበሬታ ምስቲ ኣብ ግዜ ምዝገባ ዝሃብክሙዎ ሓበሬታ ዚሰማማዕ እንተኾይኑ ከረጋግጽ እዩ። እቲ እትህብዎ መግለጺታት ናብቲ መበቆላዊ ቛንቋ መሊሱ ከምዝትርጐም ኽትገብሩ መሰል ኣለኩም። ጉዳይ ኣብ ዝስምዓሉ ግዜ ዝቐረበ ኲሉ መግለጺታት ብዚምልከት ተተርጒሙ ዝቐረበ ጸብጻብ፡ ቅኑዕ ምዃኑ ኣረጋግጹን ብኽታምኩም ድማ ኣረጋግጹን።

መጠንቀቕታ፥ ኣስማት ኣባላት ስድራቤትኩም ብትኽክል ከምእተጻሕፈ ኣረጋግጹ!