እንቛዕ ናብ Saxony-Anhalt ብደሓን መጻእኩም!

ኣብ መቐበሊ ፈደራላዊ መንግስቲ ኣቲኹም ኣለኹም፣ እቲ መስርሕ ሕቶ ዑቕባ ድማ ኣብ ምጅማር ትርከቡ ኣለኹም። Saxony-Anhalt፡ ርእይቶታት ዝቕበል ፈደራላዊ መንግስቲ እዩ። ብዝተኻእለ መጠን ንዓኹም ከም  ስደተኛ ኽንቅበለኩምን ኣብ ፈለማ እዋን ድማ  መምርሕን ኣገልግሎታት ምጥያስን ክንህበኩምን ወጢንና ኣሎና። ብተወሳኺ፡ ብዙሓት ሰባት፡ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ሓገዝ ይህቡ እዮም።

ኣብ ዝቕጽላ ገጻት’ዚ ጽሑፍ’ዚ ድማ  ኣብ ማእከል መቐበሊ ዝውሃብ መምርሒታት ንኸነሳልጥን ኣብ ግዜ መስርሕ ዑቕባ ድማ ደገፍ ኽንህብን (ካብ 10/2016 ጀሚሩ)፡ ብዛዕባ ‘ቲ ፈለማ እዋን እትቕመጥዎ መንበሪ ቦታ  ዚምልከት ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣዳሊና ኣሎና።

ሰራሕተኛታት ከምኡውን ወለንተኛታት፡  እቲ ዝበለጸ ዕድላትን ኲነታት መነባብሮ ሰባትን ንኽህሉ ብልዑል ተወፋይነት ደገፎም ይህቡ። ብሰንኪ ብዙሕ ቊጽሪ ዘለዎም መዓልታዊ ዝመጹ ዘለዉ ሓተትቲ ዑቕባ፡ እቲ መስርሓት ይደናጒ ወይ ንግዚኡ  ጸገማት የጋጥሞም እዩ። ስለ ምርዳእኩምን ትዕግስትኹምን ነመስግን።

ስርሓት ካብቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ንላዕሊ ግዜ ይወስድ እዩ። ስለዚ፡ ኣብ ከምዚ ዚበለ ኲነታት ትዕግስቲ ኽትገብሩ ጽዓሩ። እቲ ምሉእ መስርሕ ምጥያስ ከመይ ከምዚመስል ንኽትፈልጥ፡ ግዜ ዚወስድን ገለ ዕንቅፋትን ክህልዎ ንይኽእል እዩ። ተስፋ ኣይትቚረጹ።

ኣብ ዘለኽሙዎ LAE፡ እተፈላለየ ዜግነትን ባህላዊ ድሕረ-ባይታን ምስ ዘለዎም ሰባት ዕዉት ዝኾነ ምትሕብባር ብምግባር ኣበርክተኹም ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ድማ ኲሉ ግዜ ቀሊል እኳ እንተዘይከነ፡ ኣብ ባይታ ግን ከምዚ ዚስዕብ’ዩ ዚፍጸም፥ ብዙሕ ጸገማት፡ ብኣኽብሮትን ክልቲኣዊ ምትሕልላይን ኪፍታሕ ይከኣል እዩ። እዚ ሓበሬታ ዚሓዘ መምርሒ፡ ንዘለኩም ኣገዳሲ ሕቶታት ክምልስን ተወሳኺ መምርሒ ዝህብኹም በዓል መን ምዃኖም ክሕብርን  ተስፋ ንገብር።

ኣብ ጉዕዞ ህይወትኩምን መጻኢኹምን ዝበለጸ ዕድል ንምነየልኩም።

ዲሞክራሲን መሰል ደቂ-ሰባትን መሰረታውያን ባእታታት ሓባራዊ ናብራና እየን

ተሰዲድኩም መጺኡም ኣብ ጀርመን ዑቕባ ትሓቱ ኣለኹም። ሃገርና ንኹሎም ብፖለቲካዊ ጸገማት ካብ ሃገሮም ዝሃደሙን ካብ ኲናትን ኲናት ሓድሕድን ዘምለጡ ሰባት ዑቕባ ተእንግድ።

እዚ ዑቕባ እዚ ኣብ ቁዋምና ሰፊሩ ዘሎ ክፋል መስርሕ ዲሞክራሲ እዩ። ነዚ መስርሕ ዝምልከቱ ድማ ዝተፈላለዩ መሰረታውያን መሰል ደቂ-ሰባት ዓንዲ ሕብረተሰብ ዝቖሙ ኣለው። መሰላት ደቂ-ሰብ ኣብ ጀርመን ኣብ ቅዋም ብ 1949 ካብ ሓፈሻዊ መግለጺ መሰል ደቂ-ሰባት ውድብ ሑብራት ሃገራት ብ 1948 ዝተገብረ ዝተወስደን ብ ቻርተር መሰረታዊ መሰል ደቂ ሰባት ኤውሮፓዊ ሕብረት ብ 2000 ዝተቐየደን እዩ።  መሰል ህጻናት ድማ ብውዕል መሰል ህጻናት ሕቡራት ሃገራት ኣብ 1989 ዝተቐየደ እዩ።

• ሃገረ ጀርመን ዲሞክራስያዊት ሪፖብሊክ እያ። ሓላፊ ሃገር፡ ፓርላመንትን መንግስትን ከምኡ ድማ ናይተን 16 ርእሰን ዝኸኣላ ኣውራጃታት ፓርላመንትን መንግስትን ምምሕዳር ናይ ከተማታትን ማሕበራትን ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ይምረጹ። ኩሉ ምርጫታት ከኣ ምስጢራዊ እዩ።

• ነፍስወከፍ ዜጋ ናቱ ርእይቶ ወይ ናታ ርእይቶ ብናጻ ክገልጽ ወይ ክትገልጽ፡ ዝኾነ ሰብ ተኣኪቡ ንመሰሉ ሰለማዊ ሰልፊ ክምስርትን መሰል ኣለዎ ወይ ኣለዋ። ኩሉ ዜጋ ድማ ናብ ድሞክራሳውያን ፓርቲታትን ማሕበራትን ካልኦት ውድባትን ክጽንበሩ መሰል ኣለዎም።

• ብዙሓት ሰባት ኣብ ጀርመን ኣብ ባህላዊ፡ ማሕበራዊ ወይ ስፖርታዊ መዳያት ብማሕበር መልክዕ ወይ ጎስጓሳት ናይ ማሕበር ተቐቢሎም ይነጥፉ።

• ዝኾነ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዩ። መንግስትን በዓል መዚ ቤት ጽሕፈታትን ብቑዋማዊ ሕግታት ይቕየዳ። መሰላቱ ዝተጋህሰ ኮይኑ ዝተሰመዖ ሰብ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይዱ ክኸስስን መሰሉ ክሓትትን ይኽእል። ቤት ፍርዲ ስለ ዝኸደ ድማ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከጋጥሞ ኣይግባእን። ንሓደ ሰራሕተኛ መንግስቲ ግቦ ክኸፍል ዝፈተነ ሰብ ከቢድ መቕጻዕቲ ከም ዘለዎ ምፍላጥ የድሊ።

• ደቂ-ተባዕትዮን ደቀንስትዮን ሓደ መሰላት ኣለዎም። እዚ ዋላ እውን ሂወት ኣብ ምምራሕ የገልግል። ማለት፡ መሰል ዝመረጽካዮ ስራሕ ምስራሕ ከምኡ ‘ውን መሰል ናይ ባዕልኻ ኣታዊ ምህላው እዮም። ደቀንስትዮ ኣብ ጀርመን ኣብ ኩሉ ባእታታት ይሰርሓ፡ ዋላ ውን ኣብ ሓላፍነት ዘለዎ ቦታታት።

•ህጻናት ብዘይ ማህረምቲ ክዓብዩ፡ መባእታዊ ትምህርቲ ክቐስሙ መሰል ኣለዎም። ኣቦን ኣደን ኣብ ምዕባይ ውላዶም ሓደ መሰል ኣለዎም። ወለዲ ኣብ መዋእለ ህጻናት ኮነ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወከልቲ ወለዲ ክመርጹ ይኽእሉ እዮም።

• ኩሎም ነበርቲ እዚ ሃገር ነሓድሕዶም ክከባበሩ መሰል ኣለዎም። ዝኾነ ዓይነት ኣካላዊ ማህረምቲ ኩልኩል እዩ።

• ዝኾነ ሰብ ሃይማኖቱ ብነጻ ከዘውትር ይኽእል። ዝበዝሑ ህዝቢ ጀርመን ወይ ኢቫንከሊካውያን ከንሻ ወይ ካቶሊክ እዮም። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ መብዝሕትኦም በዓላትን ባህልታትን ከኣ መሰረቶም ካብዞም ሃይማኖታት ዝነቐለ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ናይ ጀርመን ባህሊ ብይሁዳውያን ዝተቐየደ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ኣመንቲ ምስልምና እውን ኣብዚ ሃገር ይነብሩ እዮም። ካልኦት ብዙሓት ዝተፈላለዩ እምነታት ኣለዉ። ብዙሓት ሰባት እውን ዋላሓንቲ እምነት ሃይማኖት ዘይብሎም ኣለዉ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ግን ብሰንኪ እምነቱ ኮነ ብሰንኪ ብዛዕባ እምነት ዘለዎ ኣረኣእያ ክድሎ ወይ ኣድልዎ ክህልዎ ኣይግበእን። መሰል ርእይቶኻ ምግላጽ ክበሃል ከሎ ድማ ሃይማኖትን ሃይማኖታውያን ማሕበራትን ምቁዋም እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።

• ዝኾነ ይኹን ሰብ ብሰንኪ መበቆሉ፡ ሕብሪ ቆርበቱ፡ ጾታኡ፡ ናይ ስጋዊ ርክብ ኣንፈቱ፡ ዕድመ ወይ ስንክልና ኣድልዎ ከጋጥሞ ኣይግባእን። ግብረ ሶዶማውያን እውን ኣብ ጀርመን ክሕብኡ የብሎምን። ልክዕ ከምቶም ካልኦት ንሓዳር ዝኾኖም መሪጾም ሓዳሮም ብመንግስቲ (ምምሕዳር) ከም ዝፍለጥ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም።

እዞም መሰረታውያን ሕግታት ከኣ ዓንዲ ናይ ነሓድሕድካ ምክክብባርን ተጻዋርነትን ኣብ ሕብረተሰብና ይፈጥሩ።

• ብ Nationalsozialismus (1933 – 1945) ዝተገብረ ዓቢ ገበን ምርድኡን ምክትታሉን ኣብዚ ሃገር ዓቢ ተራ ኣለዎ። ዓሌታውያንን ጸረ-ሰምያውያንን ብሕብረተ-ሰብ ናይዛ ሃገር ውጉናት እዮም። ዝተፈጸመ ቅዝፈት ይሁዳውያን ዘይምእማን ወይ ዘይምቕባል ከም ገበን ይቑጸር።

ዲሞክራሲ ንዘንቱ እለት ክነብር ዝኽእል እንተ ደኣ ነፍስወከፍ ሰብ ኢዱ ኣበርኪትሉን ንድሌታቱ እንተ ተቓሊስሉን እዩ።

እዚ ዕድላት እዚ ድማ ዋላ እውን ንስደተኛታት ዝተኸፍተ እዩ።

ብዙሓት ማሕበራት እውን ዘለኩም ተገዳስነት እንተ ኣርኢኹመን ኢድኩም ስዒመን ይቕበላኹም።

ብዙሓት ናብዚ ሃገር ዝተሰደዱ ዜጋታት እውን ናይ ባዕላቶም ማሕበራት ብሙቛም፡ ኣብ ሰላማዊ ሓባራዊ ምንባርን ሓድነትን ኣገደስቲ ኣብርክቶ ተጻዊቶም እዮም።

እተመርጹ ኣድራሻታት ከምኡውን ክትረኽብዎም እትኽእሉ ኣካላት

መንበሪ ኣባይቲ

ኣገልግሎት ምኽሪ ስደተኛታት

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke  www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/

beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/

ንርእሰ-ውደባ ዜገልግል ምኽርን ደገፍን ፍቓድ መንበሪ

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e. V. | Magdeburg

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.fluechtlingsrat-lsa.de  www.fluechtlingsrat-lsa.de

ተሌፎን፥ +49 391 5371281

ኣብ Saxony-Anhalt ዚርከብ ብCaritas ንኣመልከትቲ ዑቕባ ዚውሃብ ሓበሬታ መስርሕ [ማእከል ምኽሪ መስርሕ ዑቕባ] Halberstadt

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.caritas.de  www.caritas.de

ተሌፎን፥ +49 3941 609300

ነተን ብሰንኪ ግጭት ንእተፈላለያ ስድራቤታት ዚሕግዝ ኣገልግሎት ምንዳይ ስድራቤት DRK

Deutsches Rotes Kreuz – Landesverband Sachsen-Anhalt

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.sachsen-anhalt.drk.de  www.sachsen-anhalt.drk.de

ተሌፎን፥ +49 391 6106890 (MD)

ወለንታዊ ምምላስ (Freiwillige Rückkehr)

ማእከል ብቕዓት ዝምለሱ ሰባት ናብ ሳልሳይ ሃገር ብወለንትኦም ንዝምለሱ ዜጋታት ዚሕግዝ ኣገልግሎት ምኽሪ

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete  www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/

kompetenzzentrum-rueckkehr/

ዕዮን ስልጠናን

Network IQ – ኣፍልጦ ብቕዓት ዚህብን ኣብ ብቕዓት ኣመልኪቱ ዜማኽርን

Halle / Magdeburg

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de  www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de

ተሌፎን፥ +49 345 686948-23/-15/-21 (HAL) / +49 391 40805-15/-10/-13 (MD)

ሞያ ኣብ ኣተኲሮ

ነቶም ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ወጻእተኛታት ሞያተኛታት ዚውሃብ ናይ ምቅባል ኣገልግሎት

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.fachkraft-im-fokus.de  www.fachkraft-im-fokus.de

ተሌፎን፥ 49 152 537 729 43 (HAL), +49 173 8498 196 (MD)

ድልድል ናብ ስራሕ PLUS.

ጽንባረ ኣመልከትቲ ዑቕባን ስደተኛታት ኣብ ዕዮን ስልጠናን

Magdeburg

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.jobbruecke-chance.de  www.jobbruecke-chance.de

ተሌፎን፥ +49 391 7279882

ጥዕናን ጸግዕን

ንደቀኣንስትዮ ዚውሃብ ምኽርን ደገፍን

ኣንጻር ዓመጽ ዝቓወማ ደቀኣንስትዮ

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.migration-paritaet-lsa.de/ffhwww.migration-paritaet-lsa.de/ffh

ተሌፎን፥ +49 345 5238115

ኣንጻር ዓመጽ ዝቓወማ ደቀኣንስትዮ

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.frauen-gegen-gewalt.de  www.frauen-gegen-gewalt.de

ተሌፎን፥ +49 30 322 99 500

መስመር ሓገዝ፡ ኣንጻር ደቀንስትዮ ዚፍጸም ዓመጽ“

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.hilfetelefon.de  www.hilfetelefon.de

ተሌፎን፥ +49 8000 116016

Vera – ክፍሊ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቀኣንስትዮን ግዱድ መርዓን

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.awo-sachsenanhalt.de  www.awo-sachsenanhalt.de

ተሌፎን፥ +49 391 4015371

ብጽልኢ ወጻእተኛታት ንዜጋጥም መጥቃዕትታት ዚውሃብ ደገፍ

ንግዳያት ዓመጽ የማናይ ክንፊ ዚውሃብ ተንቀሳቓሲ ምኽሪ

Halle / Magdeburg / Salzwedel / Dessau-Roßlau

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.mobile-opferberatung.de  www.mobile-opferberatung.de

ተሌፎን፥ +49 345 2267100 (HAL) / +49 391 6207752 (MD) /

+49 3901 306431 (SAW) / +49 340 6612395 (RSL)

ንሕቶታት ጾታዊ መንነትን ጥዕናን ዚምልከት ምኽሪ

ማሕበር ሰዶማውያን Saxony-Anhalt  (LSVD)

Magdeburg

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.sachsen-anhalt.lsvd.de  www.sachsen-anhalt.lsvd.de

ተሌፎን፥ +49 391 5432569

ደገፍ ኤይድስ (Halle / Sachsen-Anhalt Süd e. V., Sachsen-Anhalt Nord e. V.)

Halle / Magdeburg

መርበብ-ሓበሬታ፥ halle.aidshilfe.de /    www.aidshilfesachsenanhaltnord.de  www.aidshilfesachsenanhaltnord.de

ተሌፎን፥ +49 345 5821271 (HAL) / +49 391 5357690 (MD)

ምጥያስን ማሕበራዊ ውህደትን

ኣብ መዓልታዊ ህይወት ዝጠቕም መርበባትን ደገፍን

ንስደተኛታትን ሓደስቲ መጻእተኛታትን ዚድግፍ ኣገልግሎታትን መርበባትን ምኽሪ

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke  www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/

ተበግሶታት ምቕባል ኣጋይሽ Sachsen-Anhalt

መርበብ-ሓበሬታ፥

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen  www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen/

„ኣብ ወኪል ወለንተኛታት ዚርከብ መቐበሊ መጻእተኛታት

መርበብ-ሓበሬታ፥

www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-fluechtlinge/

ዞባዊ መርበብ ማሕበራት ስደተኛታት  Sachsen-Anhalt (LAMSA) e.V.

Halle

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.lamsa.de  www.lamsa.de

ተሌፎን፥ +49 345 17164890

ሓበርቲ ስደተኛታት፣  „እንቛዕ ናብ ሃል ብደሓን መጻእኩም“ ከምኡውን „እንቛዕ ናብ ማግደበርግ ብደሓን መጻእኩም“

መርበብ-ሓበሬታ፥ www.willkommen-in-halle.de und

www.willkommen-in-magdeburg.de  www.willkommen-in-magdeburg.de

ኣብ ፍሉይ ኲነታት ህይወት ዜተኮረ ምኽርን ደገፍን

ናይ ምስማዕ ጸገም ንዘለዎም ሰባት ኣገልግሎት ዚህብ ማእከል ምኽሪ

Halberstadt / Magdeburg / Stendal

ተሌፎን፥ 03941 612545 (HBS), +49 391 6272916 (MD),

+49 3931 712736 (ST),

ማሕበር ዓይነ-ስዉራንን ናይ ምርኣይ ጸገም ዘለዎም ሰባትን

Landesgeschäftsstelle

Magdeburg

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.bsv-sachsen-anhalt.de  www.bsv-sachsen-anhalt.de

ተሌፎን፥ +49 391 2896239

ጸገማት ቛንቋ ንዘለዎም ሰባት ዚውሃብ ደገፍ

ኣብ Saxny-Anhalt ንዝርከብ ስደተኛታት፡ ብተሌፎን ዚግበር ትርጉም/ምስትርጓም

Halle

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.lamsa.de  www.lamsa.de

ተሌፎን፥ +49 345 21389399

ማሕበር ፈደራላዊ መንግስቲ ኣስተርጐምቲ ቛንቋ ምልክት (LAG)

Sachsen-Anhalt e.V.

Halle

መርበብ-ሓበሬታ፥ +49 345 6890010

ኢ-መይል፥ ldz.leps@gmx.de oder    mailto:lbst.traut@gmx.delbst.traut@gmx.de

እተሓትመ

ኣሕታሚ፥ Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V.

ኣብ ክንዲ Susi Möbbeck ንምጽንባር ህዝብታት Saxony-Anhalt ዚከታተል ኮሚሽነር ሃገራዊ መንግስቲ

ኣድራሻ፥  einewelt haus

Schellingstraße 3–4 | 39104 Magdeburg

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.agsa.de  www.agsa.de

ጽሑፍን ኣርትዖትን፥ Maja Sahre und ዶ/ር ኢርንስት ስቶክማን (Dr. Ernst Stöckmann)

V. i. S. d. P.: Michael Marquardt, Geschäftsführer der AGSA

ዲዛይን / ለይኣውት፥ ማትያስ ራም  (Matthias Ramme)

ስእላዊ መግለጺ / ስእልታት፥ ካ ሽሚዝ (Ka Schmitz)

ትሕዝቶ’ዚ ንኡስ-መጽሓፍ’ዚ፡ ብመሰል-ደራሲ እተሓለወ እዩ። ሕጥቦ-ጽሑፍ፡ ስእላዊ መግለጺ ወይ ስእልታት ምሕታም ወይ ብኤለትሮኒካዊ መገዲ ምጥቃም፡ ካብ ኣሕታሚ ኣቐዲምኩም ናይ ጽሑፍ ፍቓድ ምስረኸብኩም ጥራይ ይፍቀደልኩም።

እተመሓየሸን እተሓደሰን ካልኣይ ሕታም  2016

© ኲሉ መሰላት እተሓለወ’ዩ

እዚ መንሹር’ዚ (ምስ ተወሳኺ ጽሑፋት)፡ በዚ ዚስዕብ ቛንቋታት፥

ዓረብኛ፡ እንግሊዝኛ፡ ፈረንሳይኛ፡ ኣፍጋንኛ (ፓሽቶ)፡ ፐርሽያኛ (ፋርሲ)፡ ሩስያኛ፡ ሰርብያኛ ከምኡውን ትግርኛ ስዒቡ ኣብ ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ከምዚሕተም ኪኸውን እዩ፥

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/erstinformationen-fuer-fluechtlinge/

ሞባይል መርበብ ገጽከምኡ ድማ መርበብ ኣፕ:

www.erstinfos.de  www.erstinfos.de

ተወሳኺ ሓበሬታ

ብዛዕባ ኲነታት መነባብሮ ጀርመን – ናብራ፡ ስራሕ፡ ትምህርቲ፡ ጥዕናን ካልእ ኣርእስታትን – ዚምልከት ኣብ “Wegweiser für Neueingewanderte” (ንሓደስቲ ስደተኛታት ዚውሃብ መምርሒ) ሓበሬታ ዚሓዘ ተወሳኺ ኣገልግሎታት ምጥያስ ክትረኽቡ ኢኹም፥

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/wegweiser-fuer-neueingewanderte/