ብጽልኢ ወጻእተኛታት ንዜጋጥም መጥቃዕትታት ዚውሃብ ደገፍ

ማሕበራዊ ግህሰት ዘጋጠመኩም እንተዄንኩም ወይ ብጥሩፋት የማናይ-ክንፊ ዓመጽ ንኸየጋጥመኩም ስግኣት እንተሊኩም፡ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ንማእከል ምኽሪ ግዳያት (Opferberatungsstelle) ተወከሱ። ሰራሕተኛታት፡ ንዓኹም ንምሕጋዝን ነቲ እተቕርብዎ ጠለብ ደገፍ ንምሃብን ኣብ ቦታኹም ይርከቡ። ናብ ፖሊስ፡ ዶክተር ወይ ጠበቓ ኣብ እትኸድሉ እዋን፡ ንዓኹም ኣሰንዮም ክኸዱ እዮም። ብዝኾነ፡ ብዛዕባ’ዚ ዚስዕብ ተጠንቀቑ፥ ገበነኛታት ከምዝሕተቱ ንኽትገብሩ መሰል ኣለኩም!