ምስግጋር (ምግዓዝ) ናብ ገጠራዊ ዞባታት

ቀዋሚ ፍቓድ መንበሪ ናይ ምርካብ ጽቡቕ ዕድላት እንተሊኩም ወይ እቲ ዘቕረብክሙዎ መመልከቲ ዑቕባ ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ንኽትቕመጡ መንበሪ ገዛ ክውሃበኩም እዩ። ሰራሕተኛታት LAE፡ ኣየነይቲ ምምሕዳር ከተማ፡ ንዓኹም ከምእትቕበለኩም ክሕብርኹም እዮም። ኣብ Saxony-Anhalt ብዛዕባ ክህልወኩም ዘለዎ መንበሪ ገዛ ኣመልኪትኩም ንእተቕርብዎ ውልቃዊ ድሌታትኩም፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ግምት ኪኣቱ ኣይከኣልን እዩ። ይኹን እምበር፡ ናይ ቀረባ ኣዝማድ (ውሉዳት፡ ወለዲ፡ ትሕተ-ዕድመ ኣሕዋት፣ ትሕቲ ዕድመ ኪበሃሉ ከለዉ፡ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም) ምስዝህልውኹም፡ ናብ መንበሪ ገዛ ኣዝማድኩም ንኽትግዕዙ ጠለብ ንኸተቕርቡ መሰል ኣለኩም።