እንቛዕ ናብ Saxony-Anhalt ብደሓን መጻእኩም!

ኣብ መቐበሊ ፈደራላዊ መንግስቲ ኣቲኹም ኣለኹም፣ እቲ መስርሕ ሕቶ ዑቕባ ድማ ኣብ ምጅማር ትርከቡ ኣለኹም። Saxony-Anhalt፡ ርእይቶታት ዝቕበል ፈደራላዊ መንግስቲ እዩ። ብዝተኻእለ መጠን ንዓኹም ከም  ስደተኛ ኽንቅበለኩምን ኣብ ፈለማ እዋን ድማ  መምርሕን ኣገልግሎታት ምጥያስን ክንህበኩምን ወጢንና ኣሎና። ብተወሳኺ፡ ብዙሓት ሰባት፡ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ሓገዝ ይህቡ እዮም።

ኣብ ዝቕጽላ ገጻት’ዚ ጽሑፍ’ዚ ድማ  ኣብ ማእከል መቐበሊ ዝውሃብ መምርሒታት ንኸነሳልጥን ኣብ ግዜ መስርሕ ዑቕባ ድማ ደገፍ ኽንህብን (ካብ 10/2016 ጀሚሩ)፡ ብዛዕባ ‘ቲ ፈለማ እዋን እትቕመጥዎ መንበሪ ቦታ  ዚምልከት ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣዳሊና ኣሎና።

ሰራሕተኛታት ከምኡውን ወለንተኛታት፡  እቲ ዝበለጸ ዕድላትን ኲነታት መነባብሮ ሰባትን ንኽህሉ ብልዑል ተወፋይነት ደገፎም ይህቡ። ብሰንኪ ብዙሕ ቊጽሪ ዘለዎም መዓልታዊ ዝመጹ ዘለዉ ሓተትቲ ዑቕባ፡ እቲ መስርሓት ይደናጒ ወይ ንግዚኡ  ጸገማት የጋጥሞም እዩ። ስለ ምርዳእኩምን ትዕግስትኹምን ነመስግን።

ስርሓት ካብቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ንላዕሊ ግዜ ይወስድ እዩ። ስለዚ፡ ኣብ ከምዚ ዚበለ ኲነታት ትዕግስቲ ኽትገብሩ ጽዓሩ። እቲ ምሉእ መስርሕ ምጥያስ ከመይ ከምዚመስል ንኽትፈልጥ፡ ግዜ ዚወስድን ገለ ዕንቅፋትን ክህልዎ ንይኽእል እዩ። ተስፋ ኣይትቚረጹ።

ኣብ ዘለኽሙዎ LAE፡ እተፈላለየ ዜግነትን ባህላዊ ድሕረ-ባይታን ምስ ዘለዎም ሰባት ዕዉት ዝኾነ ምትሕብባር ብምግባር ኣበርክተኹም ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ድማ ኲሉ ግዜ ቀሊል እኳ እንተዘይከነ፡ ኣብ ባይታ ግን ከምዚ ዚስዕብ’ዩ ዚፍጸም፥ ብዙሕ ጸገማት፡ ብኣኽብሮትን ክልቲኣዊ ምትሕልላይን ኪፍታሕ ይከኣል እዩ። እዚ ሓበሬታ ዚሓዘ መምርሒ፡ ንዘለኩም ኣገዳሲ ሕቶታት ክምልስን ተወሳኺ መምርሒ ዝህብኹም በዓል መን ምዃኖም ክሕብርን  ተስፋ ንገብር።

ኣብ ጉዕዞ ህይወትኩምን መጻኢኹምን ዝበለጸ ዕድል ንምነየልኩም።