ኣብቲ መንበሪ ቦታ ክትህልዉ ኣለኩም

ኣብቲ መቐበሊ ፈለማ ኣብ ዝኣተኽሙሉ እዋን፡ በቲ መብዛሕቱ ግዜ  Residenzpflicht ዚጽዋዕ ግዴታት ተቐማጦ (Aufenthaltsverpflichtung) ክትምእዘዙ ኣለኩም። እዚ ድማ እትቕመጥሉ ቦታ፡ ኣብ ሓደ ውሱን ቦታ (ዞባዊ ምምሕዳር  ወይ ከተማ) ከምዚኾነ የገድድ ማለት እዩ። ግዴታታት ተቐማጦ፡ መዝታት መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ንዓኹም ክረኽብኹምን ኣገዳሲ ሰነዳት ድማ ኣብ ግዚኡ ንኽበጽሓኩምን ተባሂሉ እተዳለወ እዩ። እንተወሓደ  ንሰለስተ ኣዋርሕ ወይ ድማ ኣብ ማእከል መቐበሊ ፈደራላዊ መንግስቲ ንኽትጸንሑ ክሳዕ እተገደድክሙሉ ንውሓት ግዜ ክትቅመጡ የፍቅድ።

ንኣዝማድኩም ንኽትበጽሑ ወይ ብኻልእ ምኽንያት ንፈለማ ዝኣተኽሙዎ ማእከል መቐበሊ ሓዲግኩም ክትወጹ ኣብ ዝደለኽሙሉ እዋን፡ ፍቓድ (መውጽኢ ካርድ -Urlaubsschein) ክትረኽቡ ኣለኩም። ፍቓድ ንኽትረኽቡ፡  ናብ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ፍቓድ ከይረኸብኩም ነቲ ቦታ ሓዲግኩም እንተወጺእኩም፡ መቕጻዕቲ ክውሃበኩም እዩ፣ ከምኡ ደጋጊምኩም እንተገይርኩም ድማ ገበናዊ ክሲ ንኽቐርበልኩም ዘይተርፍ ነገር እዩ።