መንበሪ ገዛ

ብዝተኻኣለ መጠን ዝበለጸ መንበሪ ገዛ ኣብ LAE ንኽንህበኩም ንጽዕር።

መብዛሕቱ ግዜ፡ ኣብ ክፍልታት ሓበራዊ መንበሪ ገዛ ከምእትቕመጡ ኽግበር እዩ። ዓቕሚ’ቲ ከባቢ፡ ዘይእኹል እንተኾይኑ፡  ኣብ ግዝያዊ መንበሪ ቦታ ብግዝያዊ መልክዕ ኽትቕመጡ ይከኣል እዩ።  ብዝኾነ፡ እቲ ዘለኽሙዎ መንበሪ ገዛ፡ ኣብ ግዜ ዛሕሊ’ውን ንኽትቅመጠሉ ምቹእ ኪኸውን ኣለዎ።