ኣብ LAE Halberstadt ዘሎ ዕድላት

ንመስርሕ ዑቕባ/መስርሕ ምስማዕ ጉዳይ ኣመልኪትኩም ርእስኹም ብምድላው፡ ነቲ ኣብ ናይ ፈለማ ማእከል መቐበሊ እተሕልፍዎ ግዜ ንዓኹም ኣብ ዝጠቅም ኣውዕልዎ። ንነቑጣ ምኽሪ – Caritas (House C/102) ተወከሱ።

ጀርመንኛ ኣጽንዑ! እቲ ኣብ ማእከል ምኽሪ – Caritas ብጀርመንኛ ዚውሃብ ትምህርታት ምጥያስ፡ ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ይውሃብ። መብዛሕቱ ግዜ፡ ወለንታውያን ሰራሕተኛታት፡ ነቲ ትምህርታት ይህቡ።

ኣብዚ ቦታ’ዚ ይኹን ኣብ መእለዪ ክፍልታት (House B፡ House C)፡ ንደቅኹም ዚምልከት ፕሮግራማት  ትረኽቡ ኢኹም። ኣብ ማእከል ምኽሪ ዘለዉ ሰራሕተኛታት፡ ንቖልዑ ዚኸውን ትምህርታት ኢደ-ጥበብ ብቐጻሊ ይህቡ እዮም። ንዓበይቲ ዚውሃብ ትምህርታት ትግደሱ እንተዄንኩም ድማ ብዛዕባኡ ዚምልከት ዕድላት እንተልዩ ሕተቱ።

ኣብ ቀዳማይ ደርቢ House C ዘሎ ምልክታት፡ ንኣብነት፥ ኣብ ከባቢ LAE ናብ ዝርከብ ቦታታት ዚግበር ጉዕዞታት (ንቖልዑ ተባሂሉ እተዳለወ መካነ እንስሳታት) ወይ ባህላዊ በዓላት (Zora Halberstadt) ብዛዕባ ዝርከቦ ንዓበይቲ ዚምልከት ንጥፈታት ሓበሬታ ይህብ።

ኣብ ጥቓ LAE (ናብ ማእከል ከተማ ዚወስድ መገዲ)፡ እተፈላለየ መሳለጥያታት ዕዳጋ (ሱፐርማርከኢት፡ ድኳናት ክዳውንቲ) ወይ መሳለጥያታት ርክብ (ካፈታት ኢንተርነት) ይርከብ። ነዚ መሳለጥያታት ድማ ብእግርኹም እትጉዓዝዎ፡ 2 ወይ 3 ኪሎሜተራት ርሕቐት ዘለዎ እዩ።

ወለንታዊ ስራሕ (ትርጉም፡ ደገፍ ኣብ በዓላት፡ ናይ ጽሬት ስራሕ፡ ጽገናን ካልእ ስራሕን) ብምስራሕ፡ ንእትቐመጥሉ መንበሪ ኣከባቢ ብንጥፈት ቅርጺ ከተትሕዙን ንእትረኽብዎ ናይ ጁባ ገንዘብ ንኸተኻዕብቱን ትኽእሉ። ካብዚ ዕድላት’ዚ ንኽትርብሑ፡ ንዝከታተለኩም ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ተወከሱ።

ንጥፈታት ስፖርት፡ ሲኔማን ካልእ ማሕበረ-ባህላዊ ንጥፈታትን፡ ኣብ እተፈላለየ ቦታታት ብዝርከቡ ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብስሩዕ ክውሃብ ይኽእል እዩ።