د مسلکي لیاقتونو په رسمیت پيژندل

په المان کې اکثر د یو مسلک لپاره مستندې مسلکي ډګرۍ ته اړتیا وي. که تاسې مسلکي روزنه ترسره کړي وي یا د پوهنتون ډګرۍ لرۍ، نو په یاد ساتئ چې د مقاماتو لخوا دغه لیاقتونه تصدیق کیږي. که تاسې د دې خدمت څخه استفاده نه شۍ کولی چې د هرکلي په ابتدایي مرکز کې د خپل مسلکي لیاقتونو تصدیق وکړۍ، نو خپلې سیمه ییز ټولنې ته په رارسیدلو سمدلاسه د ټولنیز کارکوونکي یا کونسلر سره اړیکه ټینګه کړئ. هغوی به تاسې ته د فدرالي ګومارنې د ادارې د وړتوب د ارزونې په اړه معلومات درکړي. د زده کړې، روزنې، مسلک او مطالعې د بشپړتیا او کار د تجربو په اړه به په ګڼو ژبو کې سوالنامې وړاندې کیږي. که ستاسې د لیاقت پروفایل څرګند کړی شو، نو تاسې د دې د تصدیقولو او منلو لپاره باید د امکاناتو په اړه مشوره ترلاسه کړۍ. د ایي کیو شبکې د مشورې د اړوند مرکزونو سره تماس ونیسئ. مشاورین به له تاسې سره ګام په ګام د خارجي لیاقتونو د تصدیقولو او په رسمیت پيژندلو په دې مشکل مرحله کې مرسته او کومک کوي.