د هیواد د هرکلي مرکزونه (LAE)

که تاسې المان ته د ساتنې او ژغورنې د غوښتونکي په توګه راغلې یاست او د پناه لپاره عریضه کول غواړۍ، تاسې قانوني حق لرۍ او په دې موخه د المان په دولت کې د موقتي استوګنې لپاره د ونډې سستم تحمیل شوی دی، چې دغه د  هرکلي مرکزونه (LAE) بلل کیږي.  اوسمهال  په سیکسني – ان هالټ کې د هرکلي ګڼ شمیر مرکزونه دي: په هل برسټټ، هله، میګډيبرګ، سټنډل او د بدلون پراساس په اړوند سیمه ییز دفترونو کې.

ستاسې ابتدایي استقبال د هیواد د هرکلي په مرکزونه (LAE) کې د پناه غوښتونکي په  توګه (ثبت)  کیږي. که ستاسې د اصلي هیواد څخه  پناه غوښتنلیکونه په سیکسني – ان هالټ کې نه  شي ترسره کیدی، تاسې  به مناسب الماني دولت ته واستول شۍ.

د  هرکلي په مرکزونه (LAE) کې به تاسې ته ځای، خواړه او د ژوند نور اړین شیان درکول کیږي.  تاسې به دلته ترهغه پورې اوسیږۍ ترڅو چې د مهاجرت او کډوالو لپاره فدرالي دفتر (Bundesamt یا BAMF) ستاسې د غوښتنلیک پروسه مخ پروړاندې بوځي او تاسې یوې ټولنې ته وسپاري او انتقال شۍ.