د مهاجرت او کډوالو لپاره فدرالي دفتر (BAMF)

په المان کې د پناه غوښتنلیک یواځې په فدرالي دفتر کې سپارل کیدی شي. فدرالي دفتر محکمه نه ده بلکه صلاحیت لرونکي مقامات دي. دا تصدیقوي چې تاسې په خپل اصلي هیواد کې تعقیبول کیږۍ او آیا که تاسې خپل هیواد ته واپس ستانه شۍ نو د تعقیبونې او ځورونې خطر لرۍ او کنه. که تاسې د تعقیبونې له کبله اغیزمن کیږۍ، دا په دې باور لري چې آیا تاسې په خپل اصلي هیواد کې حکومتي دفاع ترلاسه کړې او کنه.  دا تعین به هم کیږي چې آیا تاسې د خپل هیواد په کومه بله سیمه کې دفاع او ساتنې موندلی شۍ. فدرالي دفتر به یوه دوسیه پرانزي او ستاسې شخصي معلومات به ثبت کړي. که ستاسې عمر 17 کلن وي نو عکس او د ګوتو نښې به مو واخیستل شي.