د فدرالي دفتر پریکړه

فدرالي دفتر به د پناه لپاره ستاسې د غوښتنلیک د پریکړې (نظر)  څخه تاسې په لیکلي بڼه خبر کړي. پریکړه باید په انصاف او قانوني مرستې سره  شوې  وي. په دغه مرسته کې دا ورکړل شوې وي چې آیا تاسې پریکړه کتلی شۍ او څنګه یې کتلی شۍ او دغه پریکړه چیلنج کولی شۍ.

د مثبت پریکړې په حالت کې به تاسې د استوګنځې اجازه ترلاسه کړۍ.  د پریکړې پراساس دغه اجازه په لومړۍ کې د یو نه تر دریو کالو پورې ورکول کیږي.  د غوښتنلیک د ردونې په حالت کې به تاسې د هیواد پريښودنې یو امر او شړنې اخطار ترلاسه کړۍ چې د دغه اخطار له کبله تاسې د کډه کیدلو مسؤل یاست. که د هیواد څخه شړنه ممکن نه وي، نو ایلینز اداره په موقتي توګه د ګالنې اجازه (د هیواد څخه د شړنې موقتي ځنډونه) ورکړي.

 

که تاسې د مشورې د مرکزونو څخه استفاده کوۍ، هغوی به تاسې ته د BAMF د پریکړې او پایلو په اړه معلومات درکړي.