شخصي تفریح

د مناسب وخت لپاره ارام وکړئ څو د خپلې پناه د بهیر یا اوریدنې لپاره ځان چمتو کړۍ. تاسې د سیمه ییز مشاورت د برخو څخه هم استفاده کولی شۍ کوم چې هغوی د دې لپاره وړاندې کوي.

آیا تاسې الماني زده کوۍ. ستاسې په مرکز کې عموماً د المانۍ ژبې زده کولو فرصت وي.

 

 

خپلو کوچنیانو ته د نورو ماشومانو سره د لوبو کولو او اړیکې نیولو فرصتونه ورکړئ. د هرکلي په ټولو ابتدایي مرکزونو کې د ماشومانو لپاره فعالیتونه ترسره کیږي.

د لومړني پيژندګلوۍ لپاره د وړاندیزونو څخه استفاده وکړئ. حتی د هرکلي د ابتدایي مرکز څخه د باندې هم (لکه، په ټولنیز ولایتي پوهنځی کې) تاسې د ورځني ژوند یا پيژندګلوۍ په موخه د الماني ژبې د زده کړې په کورسونو کې د حاضرۍ کولو امکان لرۍ. یادونه: لطفاً مخکې پوښتنه کوۍ چې آیا د دغه کورسونو پیسې اخیستل کیږي.

که تاسې په خیراتي کار کې شرکت وکړۍ (لکه، ترجمه، په پروګرامونو کې مرسته، صفایي، ترمیمونې او داسې  نور)، نو تاسې د خپل شخصي اوسیدو په چاپیریال ښه کولو کې برخه اخیستلی شئ او خپل جیب خرچه زیاتولی شئ.

د مسلکي لیاقتونو کتنه کیدی شي

د ګومارنې فدرالي اداره وړاندیز ورکوي چې د هرکلي په ابتدایي مرکزونو کې د خپل مسلکي لیاقتونو تعین وکړئ. که د کارګرانو په مارکیټ کې ستاسې کار ته اړتیا وي نو د کارګر د مارکیټ چټک مشاورت او د قبلونې لپاره به منځګړتوب او مشاورت ترسره کړی شي. که ستاسې لیاقتونه د سیمه ییز کارګر د مارکیټ ځانګړي شرایط پوره کوي نو په اړوندې ښاروالۍ کې د ګومارنې امکان هم موجود وي.

په ځانګړي توګه، که تاسې د مخکې نه مسلکي روزنه یا زده کړې بشپړې کړې وي، نو تاسې کولی شۍ چې د هرکلي په ابتدایي مرکز کې د لیاقت او وړتوب د ارزونې څخه استفاده وکړۍ.