د پناه د کړنلارو مشاورت – د اوریدنې لپاره چمتووالی

د ابتدایي هرکلي په مرکز کې د پناه د کړنلارو (کیریتاس) لپاره د مشاورت مرکزونه موجود وي. تاسې د مشاورت په دغو مرکزونو کې د پناه د بهیر په ټولو مرحلو کې خپل حقونه او مسؤلیتونه کتلی شۍ. حتی تاسې خپل هیواد ته د رضاکارانه بیرته ستنیدنې او کډه کیدنې د انتخاب په اړه شخصي مشوره هم ترلاسه کولی شۍ. دغه مشاورتي مرستې وړیا وړاندې کیږي، چې نامعلومه وي او د مذهبي تړون څخه خپلواکې وي.

د پناه د جریان په اړه د BAMF له خوا وړاندې کیدونکي معلوماتي ویډیو (په 10 ژبو کې) هم تاسې د اوریدنې لپاره چمتو کوي. لطفاً د خپل هرکلي په ابتدایي مرکز کې پوښتنه وکړۍ چې دغه کوم ځای ښودل کیږي.