د استوګنځی اجازه

د پناه په جریان کې به تاسې د خپل هویت سند ، د اوسیدنکي اجازه د فدرالي دفتر څخه ترلاسه کړۍ. تاسې باید تل دغه اجازت نامه له ځان سره ګرځوۍ او پولیسو ته یې د هویت کتنې پرمهال ښایۍ. په دغه اجازت نامه کې هغه سیمه ورکړل شوي وي په کوم کې چې تاسې ته د پاتې کیدو اجازه درکړل شوي وي. کله چې تاسې د فدرالي دولت د هرکلي ټولنې ته انتقال کړل شۍ، ستاسو د ادرس د بدلون په اړه به سمدلاسه فدرالي دفتر ته  خبر ورکړل شي.