مدارک اقامت

شما مدرکی مبنی بر اثبات ورود (Ankunftsnachweis) از LAE، درصورتیکه از محل دیگری دریافت نکرده باشید، خواهید گرفت. این مدرک، جایگزین ثبت ‌درخواست برای پناهندگی (BÜMA) می‌باشد. این مدرک شناسایی در بر گیرنده اطلاعات شخصی و عکس شما می‌باشد. با صدور این مدرک شناسایی، نام شما به عنوان یک پناهجو ثبت می‌گردد. بر این اساس، اداره فدرال درخواست شما را ثبت خواهد کرد.
شما ملزم به همراه داشتن این مدرک هستید تا در صورت بررسی هویت، به پلیس ارائه کنید. بر روی اجاره اقامت شما، منطقه‌ای که مجاز به اقامت در آن هستید، مشخص شده است. در هنگام انتقال منطقه ‌پذیرنده شما، تغییر نشانی، به اداره مربوطه گزارش داده خواهد شد.