رضاکارانه ستنیدنه

که تاسې غواړۍ چې د دې هیواد څخه ووځۍ یا خپل کورني هیواد ته ستنیدل غواړۍ، رضاکارانه ستنیدنه د جبري ستنیدې په پرتله د کمې شخړې او خوندي بدیل وړاندیز وړاندې کوي.

فدرالي دولت د REAG / GARP پروګرام د رضاکارانه ستنیدنې لپاره د کومکي پروګرام په توګه وړاندې کوي.  د رضاکارانه ستنیدنې لپاره د پیسو یا نورې مرستې قانوني ادعا موجود نه ده.

د کړنلارې د جریان په اړه د مشاورتي مرکزونو د کارکوونکو سره خبره وکړئ. هغوی به له تاسې سره د غوښتنلیک په پروسه او د رخصتۍ په انتظام کې مرسته وکړي.