د پناه اساسي حق

Recht auf Asyl, right of asylum, الحق في اللجوء

د پناه حق یو  نړیوال اساسي حق دي. د المان په فدرالي جمهوریه کې دا د اساسي قانون برخه ده (ماده 16 ای: “په سیاسي توګه استفاده شوی د پناه حق”). که تاسې د خپل اصلي هیواد نه د سیاسي تعقیب له کبله په مستنده توګه راتښتیدلي یاست یا هلته مو د نورو علتونو له کبله ژوند په خطر کې و، نو د پناه د ادعا کولو حق لرۍ.

همدارنګه، المان د جنیوا کنونشن سره په الحاق دا ژمنه کړې چې کډوالو ته به د نړیوالې ساتنې اجازه ورکوي.