د جنسي هویت ستونزې

که له تاسې سره ستاسې د جنسي هویت له کبله تبعیض کیږي، نو کولی شۍ چې د ټولنیز کارکوونکي سره په دغه ځای کې تماس ونیسۍ. که تاسې غواړۍ چې خپل شناخت پټ وساتۍ، نو د مرکې او مشاورت په مرکز “لایف سټایل” eV (BBZ) کې به په هله او په میګډیبرګ کې به په CSD میګډیبرګ eV یا د لیسبین او ګی اتحادیه سیکسني – ان هالټ (LSVD) کې مرسته ترلاسه کولی شۍ. د دې تماسونو څخه تاسې د دوه اړخیز جنسیت، همجنسیت ټرانس او انټر هویت (LGBTI *) د موضوعاتو په اړه هم نور معلومات ترلاسه کولی شۍ.  د ذهني تداوي خدمتونه د ذهني ټکان په ستونزو کې هم مرسته وړاندې کوي.