خدمتونه

تاسې به د خپل هرکلي په مرکز کې قانوني مرسته ترلاسه کوۍ. تاسې به لاندې ډول ګټې ترلاسه کوۍ:

  • د سبانارۍ، غرمې ډوډۍ او سپک خواړو لپاره د خواړو لستونه
  • د بسترې او صفایۍ سامان
  • کالي

 

تاسې به د شخصي استعمال لپاره جیب خرچه هم ترلاسه کوۍ. دا به د نغدو پیسو په شکل کې ورکول کیږي او د پوره عمر تن لپاره د دې حساب کیږي. د کورنۍ په وضعیت کې به یواځې یو تن پوره مقدار پیسې ترلاسه کوي او د کورنۍ نور غړي به کم مقدار پیسې ترلاسه کوي.