اوسیدنه

تاسې باید په  خپل لومړي ملکیت کې په ښه توګه د اوسیدو وړ یاست. زیاتره کسان د لیلیې په کوټو کې پاتې کیږي. په دغه سیمه کې د ځای د ګنجایش پراساس تاسې په موقتي توګه په کور کې (د اوسیدو کانتینرې یا په اوړي کې په خیمو کې) هم ځای کیدلی شۍ. په هر حال کې به تاسې د ژمي څخه ژغورل کیږۍ. هغه ښځې چې یوازې یا د خپل ماشومانو سره راغلي وي، هغوی ته بیل ځای ورکول کیږي.