مشاوره در طول فرایند پناهندگی – آمادگی برای مصاحبه

در مراکز پذیرش اولیه، مراکز مشاوره‌ای برای امور پناهندگی ایجاد شده‌اند(مراکز مشاوره کاریتاس). شما در این مراکز مشاوره، می‌توانید از کلیه حقوق و وظایفی که در طول فرایند درخواست پناهندگی دارید، مطلع شوید. ممکن است مشاوره خصوصی‌ای نیز در مورد گزینه‌های بازگشت داوطلبانه و یا مهاجرت به کشور ثالث، دریافت کنید. مشاوره‌ها کاملا رایگان، محرمانه و فاقد از وابستگی مذهبی شما، انجام می‌شوند.
علاوه بر مشاوره، ویدئوی BAMF نیز شما را برای مصاحبه آماده خواهد کرد(به 10 زبان). از مرکز پذیرش اولیه، در مورد محل نمایش آن مطلع شوید.