شما باید در این محل بمانید.

در طول انجام مراحل پذیرش اولیه شما با محدودیت اقامت(محدودیت خروج و سفر) مواجه هستید. این، به این معنی است که شما نمی‌توانید از یک منطقه مشخص شده، خارج شوید. این محدودیت به این دلیل اعمال شده تا مقامات در هر زمان به شما دسترسی داشته باشند و مدارک مهم و مورد نیاز را به دست شما برسانند. این شرایط حداقل به مدت سه ماه یا تا زمانی که مجبور به ماندن در مرکز پذیرش فدرال هستید، باقی خواهد ماند.
درصورتیکه می‌خواهید یکی از بستگان خود را ملاقات کنید و یا به هر دلیل دیگری محدوده مشخص شده را ترک کنید، ملزم به اخذ اجازه از اداره فدرال هستید(مجوز خروجUrlaubsschein). شما می‌توانید برای این مجوز، در اداره فدرال درخواست ثبت کنید. در صورت ترک محدوده، بدون اخذ اجازه، به پرداخت جریمه محکوم شده، و در صورت تکرار، همانند یک مجرم با شما برخورد خواهد شد.