روزنه او زده کړه:

که تاسې د مخکې نه ډګري لرۍ، نو په دې اړه مشوره ترلاسه کړئ چې کوم فرصتونه ستاسې لپاره موجود دي. په المان کې د زیاتو مسلکونو لپاره روزنه د “غبرګ روزنې” په توګه ترسره کیږي. دغه روزنه عموماً درې کاله دوام کوي. په دې کې د سوداګرۍ عملي روزنه او په مسلکي ښوونځی کې غیرعملي زده کړه شامله وي. تاسې د کار ګومارنې په مرکزونو کې مشوره ترلاسه کولی شۍ یا د کډوال د دولتي شبکې د موسسو سره تماس نیولی شۍ. دولتي شبکه د ځوان کډوالو سره د روزنې د مرکز په لټون کې مرسته کوي او په روزنه کې ورسره هم همکاري کوي.

که تاسې د پوهنتون د داخلې لیاقت (Abitur) لرۍ یا مو د مخکې نه زده کړه پیل کړي وي نو  په سیکسني – ان هالټ کې په پوهنتون کې هم زده کړه کولی شۍ. پردې اساس چې تاسې په کوم کورس کې علاقه لرۍ، لطفاً په زیګسن – ان هالټ کې عالي ښوونځیو ته د نړیوالې زده کړې دفترونو ته زنګ ووهئ.