استوګنځیونه

کله چې د هرکلي لومړی مرکز  په لیلیه یا اپارتمان کې ستاسې د استوګنې مسؤلیت واخلي، ښاروالي به د دې لپاره ستاسې مسؤل وي.  هغه کورنۍ چې ماشومان ورسره وي هغوی عموماً اپارتمان ژر ترلاسه کوي. د یوازې سفر کوونکي کډوالو نه یوه کوچنۍ ډله جوړه کړی شي یا په ارتمان کې په شریکه ټولنیز ژوند کوي.