ሓገዛት/ረብሓታት

ኣብ ማእከል መቐበሊ ፈደራላዊ መንግስቲ፡ ሕጋዊ ሓገዛትን ንዕኡ ዚሰማማዕ መባእታዊ ኣገልግሎታት ሓገዝን ኽትቕበሉ ኢኹም።

ጥረ-ገንዘብ ዘይኮነ ሓገዛት ድማ ኽትቕበሉ ኢኹም፥

  • ንቚርሲ፡ ምሳሕን ድራርን ዚኸውን ቮውቸራት
  • ኮቦርታ ኣንሶላን መቕረብ ምግብን
  • ክዳውንትን መሳርሒታት ጽሬትን

ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ንውልቃዊ ጠለባትኩም ዚውዕል ናይ ጁባ ገንዘብ ኽትቕበሉ ኢኹም። እዚ ድማ ብጥረ-ገንዘብ ይኽፈል፣ ብመሰረት ሕጋዊ ዕድመ (18 ዓመት) ድማ ንሓደ ሰብ ከምዝቕመረሉ ይኸውን። ሓደ ኣባል ናይ ሓንቲ ስድራ ጥራይ ድማ ንምሉእ ክፍሊት ይቕበል። ካልኦት ኣባላት ስድራ፡  ጐደሎ ክፍሊት ይውሃቦም።

ናውቲ ንጽሕና፡ ክፋል’ቲ ዚውሃብ መባእታዊ ኣገልግሎታት ሓገዝ እዩ። ናይ ጁባ ገንዘብ ምስረኸብኩም፡  ንዓኹም ዘድልየኩም ነገር ባዕልኹም ኽትዕድጉ ኣለኩም። ኣብ ከተማ ንኽትዕድግሉ ዘፍቅደልኩም ቮውቸራት ክዳውንቲ፡ ካብ ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኽትቕበሉ ኢኹም። ክዳውንቲ ብህጹጽኣብ ዘድልየሉ እዋን ድማ ብመገዲ ዓበይቲ ድኳናት ክዳውንቲ ከምዚውሃብ ይኸውን።

ክንክን ጥዕና

ብርቱዕ ሕማም ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን፡ ኣብቲ ዘለኽሙዎ ህንጻ ኣብ ዝርከብ ነቑጣ ቀረብ ሕክምና (MediCare) ብኽብረትኩም ተራኣዩ። ኣብ ግዜ መዓልቲ፡ ኣብቲ ቦታ ኲሉ ግዜ ዶክተር ትረኽቡ ኢኹም።

ኲነታት ጥዕናኹም ኣብ LAE ክሕከም ኣብዘይክእለሉ እዋን፡ እቲ ዶክተር፡ ተወሳኺ ሕክምና ንኽትረኽቡ ናብ ካልእ ዶክተር ንኽትከዱ ክእዝዘልኩም ይኽእል እዩ። ከምኡ ንምግባር፡  ናብ ካልእ ሕክምና እትመሓላለፍሉ ደብዳቤ (Überweisungsschein) ክህበኩም እዩ።

ብርቱዕ ሕማም ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ድማ መሐከሚ ወረቐት (treatment certificate (Behandlungsschein))  ኲሉ ግዜ የድልየኩም። እዚ ወረቐት ንኽውሃበኩም ከተመልክቱን፡ ዶክተር ቅድሚ ንዓኹም ምርኣዩ ድማ ካብ ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክትወስዱን ይግባእ።

በቲ ዘጋጠመኩም ዝኾነ ነገር ጸቕጢ ምስዝስምዓኩም፡  ኽፉእ ድቃስ እንተነይርኩም ወይ ኣካልኩም ዘይንቡር ግብረ-መልሲ ምስዘርኢ፡ ኣሰንባዲ ኲነታት ከጋጥመኩም ተኽእሎ ኣሎ። ደገፍ (ኣብ LAEዝውሃብ ክሳዕ ዝኾነ፡  ኣብ ፈደራላዊ መንግስቲ ሃል (Halle) ከምኡውን ማግደበርግ (Magdeburg) ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሰነ-ኣእምሮዊ ማሕበራዊ ኲነታት (Psychosocial Office (Psychosozialer Dienst)) ከምኡውን the ብማኣከላልስነ-ኣእምሮኣዊ ማሕበራዊ ኲነታት (Psychosocial Centers (Psychosoziale Zentren)) ይውሃበኩም እዩ። ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ኣብቲ ቦታ ቆጸራ ሓዙ።

ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ (ወይ ካልእ ብጾታ ዚመሓላለፍ ሕማማት) ዚምልከት ደገፍ ኣብ ዘድልየልኩም እዋን፡ ብኽብረትኩም ኣብ ሃልበርስታድት (Halberstadt)፡ ሃል (Halle) ወይ ማግደቡርግ (Magdeburg) ዚርከብ ደገፍ ኤች.ኣይ.ቪ (HIV-supports (AIDS-Hilfen)) ተወከሱ።  እዚ ቦታ’ዚ፡  መንነትኩም ከይሓበርኩም ምኽሪ ክህበኩም ይኽእል፣  ብፍሉይ ክትውከስዎም እትኽእሉ ነቑጣታት ድማ ክሕብረኩም እዩ።