መንበሪ ገዛ

ድሕሪ ዑቕባ ምሕታትኩም እቶም ዑቕባ ዝሓተትኩሎም ክልል መዕቀሊ ገዛ ይገብሩልኩም። ህጻናት ዝርከብዎም ስድራቤት መብዝሕትኡ ግዜ ቀዳምነት ኣለዎም። ንበይኖም ዝተሰደዱ ወይ Geflüchtete ከኣ ወይ ከም ጉጅለ ሓቢሮም ወይ ከኣ ኣብ ናይ ሓባር መንገበሪ ገዛ ክዕቀቡ ይከኣል እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ድማ ካብቲ ዘለኽሞ ቦታ ዝርከብ ኢሚግረሽን እኹል ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ክርከቡ ዝኽእሉ ሰባት

እቶም ክርከቡ ዚኽእል ኣገደስቲ ሰባት፡ ኣብ ክፍልታት መደቀሲ ወይ ኣብ ኣፓርትማ ንዝቕመጡ ሰባት ዝከታተሉ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ጉዳያት እዮም። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ተቐበልቲ ኣጋይሽ ከምኡውን ወለንታውያን ወሃብቲ ሓበሬታን ኣሰልጠንትን፡ ብዛዕባ ፈለማ ዝህልወኩም ምጥያስ ዚምልከት ደገፍ ይህብኹም። ማእከላት ምኽሪ ስደተኛታት፡ መብዛሕቱ ግዜ፡ ኣብ ስሩዕ ሰዓታት ስራሕ ቤት ጽሕፈት፡ ምኽሪ ይውሃበኩም። ኣብ መስርሕ ዑቕባ፡ ሕጋዊ መዳይ ወጻእተኛታት፡ ማሕበራዊ ሓገዛት፡ ከምኡውን ምምሕያሽ ክእለት ቛንቋን ኣብ መዓልታዊ ህይወት ዝህሉ ካልእ ሕቶታትን፡ ትምህርትን ዓቕምን ዜተኮረ ብቑዕ ደገፍ ይህብኹም። ብተወሳኺ፡ ኣብቲ ዘለኽሙዎ ቦታ፡ ትካላትን ማሕበራትን ኣለዋ። እዘን ትካላት’ዚ ድማ ሓበሬታ ይህባኹም፣ ብኣካል ይረኽባኹም፣ ኣብ ባህሊ፡ ስፖርትን ትምህርታት ቛንቋን ድማ ሓበሬታ ይህባኹም።

ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ድማ ስደተኛታት ምስ ትካላት ስደተኛታት ዝምድናታት ይገብሩ እዮም። መብዛሕቶም ድማ ጥጡሕ ናብራ ንኽነብር ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም። ስለዚ፡ ነቶም ናብዛ ሃገር ዝመጹ ሓደስቲ ሰባት፡ ኣብ ትርጉምን ምጥያስን ሓገዝ ይህብዎም እዮም። ንዞባዊ መርበብ ትካላት ስደተኛታት Saxony-Anhalt (Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen – LAMSA) ተወከሱ። ኣብኡ ሓበሬታ ክትረኽቡን ኣብ ከባቢኹም ዝርከባ ትካላት ስደተኛታት በዓል ምዃነን ክትፈልጡን ትኽእሉ ኢኹም።

ጀርመንኛ ኣጽንዑ

ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ቛንቋ ጀርመን ንኸትጽንዑ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ጀርመን ክትሳተፉን ጽቡቕ ስራሕ ክትረኽቡን ትኽእሉ። ነዚ ደገፍ ንምሃብ፡ ኲሎም ስደተኛታት፡ ካብኦም ድማ እቶም ፍቓድ መንበሪ ዘለዎም ፍሉጣት ስደተኛታት፡  ኣብ ትምህርታት ጽንባረ ህዝብታት ፈደረሽን ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ትምህርታት’ዚ፡ ናይ 600 ሰዓታት ትምህርቲ ቛንቋን ናይ 300 ሰዓታት ትምህርቲ ምጥያስን ዜካትት እዩ። ትምህርቲ ምጥያስ ኣብ ዝካየደሉ ግዜ፡ መምርሒታት፡ መሰላትን ግዴታትን ከምኡውን ብዛዕባ ኣብ ጀርመን ዘሎ ህይወት ግብራዊ ፍልጠት ዚምልከት ትምህርቲ ይውሃብ።

ካብ ሃገራት ሶርያ፡ ኤርትራ፡ ኢራን፡ ዒራቕ፡ ሶማልያ፡  ዋላ’ውን መስርሕ ዑቕባ ተወንዚፉ (ካብ 10/2016 ጀሚሩ) እንተሃለወ፡ ኣብ ትምህርቲ ምጥያስ ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም። ነዚ ንምግባር፡ መመልከቲ ናብ BAMF ብቐጥታ ከተቕርቡ ኣለኩም። ብዛዕብኡ ዝምልከት ድማ ንሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳያት ወይ ኣማኻሪ ብኽብረትኩም ሕተቱ።

ብዙሕ መባእታዊ ሓገዛት፥ መሰረታዊ ትምህርታት፡ ካፈታት ቛንቋ፡ ምክትታል ቛንቋ ወይ ወለንታዊ ሓገዛት ማሕበራት ይውሃብ እዩ። ንዓኹም ዝከታተል ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳያት፡ ኣብ ቦታኹም ብዛዕባ ዝውሃብ ተኽእሎታት ስልጠና ቛንቋ ዚምልከት ክሕብረኩም እዩ። ትምህርታት ቛንቋ፡ ምስ ምንዳይን ብቕዓትን ስራሕ እተጣመረ እዩ። ስለዚ፡ ንማእከል ስራሕ ወይ ወኪል ሽቕለት (Arbeitsagentur) ተወከሱ።

መጠንቀቕታ፥ ዘይምህላው ወይ ዘይእኹል ዓቕምታት ቛንቋ፡ መብዛሕቱ ግዜ፡ ናብ ዕዳጋ ስራሕ ንኸይትጣየስ ዝኽልክል ቀንዲ ዕንቅፋት እዩ። ስለዚ፡ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜን ብጽዑቕን ጀርመንኛ ንኸተጽንዑ ንዘሎ ኲሉ ዕድላት ተጠቐሙ።

ኣፍልጦ ሞያዊ ብቕዓታት

ኣብ ሞያዊ ስራሕ ኣብ ጀርመን ምስራሕ፡ መብዛሕቱ ግዜ ኣፍልጦ እተዋህቦ ሞያዊ ብቕዓት የድሊ እዩ። ሞያዊ ስልጠና ዝወሰድኩም እንተዄንኩም ወይ ኣካዳምያዊ ዲግሪ እንተልይኩም፡ እዚ ብቕዓታት ኣብ ፋይል ከምዝኣቱ ኽትገብሩ ኣለኩም።

ኣብ ማእከል መቐበሊ ፈደራላዊ መንግስቲ ብዝውሃብ ዕድላት ገምጋም ብቕዓታት ዘይተረባሕኩም እንተዄንኩም፡ ናብዛ ሃገር ምስ በጻሕኩም ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ፡ ኣብቲ ዘለኽሙዎ ምምሕዳር ከተማ ንዝርከቡ ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ጉዳያት ወይ ኣማኸርቲ ርኸቡ። ንወግዓዊ ትምህርቲ፡ ስልጠና፡ ሞያዊ ብቕዓትን ኣካዳምያዊ ዲግሪ ከምኡውን ተሞክሮ ስራሕ ዚግምግም ብወኪል ሽቕለት ዚካየድ ገምጋም ብቕዓት ዚምልከት ክሕብርኹም እዮም። ድሕረ-ባይታ ብቕዓትኩም ኣብ ዝተኣከበሉ ግዜ፡  ኣፍልጦ ብዛዕባ ዝርከበሉ ዕድላት ዚምልከት ምኽሪ ክትረኽቡ ይግባእ። ኣብ Network IQ ንዝርከባ ማእከላት ምኽሪ ተወከሱ። ኣብ ወጻኢ ንእተረኽበ ዲግሪ ኣፍልጦ ንክውሃበኩም፡ ኣማኸርቲ፡ ብዛዕባ ዚግበር ኣድካሚ ጉዕዞ ዚምልከት ደረጃ ብደረጃ ደገፍ ዚህቡ እዮም።

ብኽብረትኩም ኣስተብህሉ፥ ኣብ ጀርመን፡ መብዛሕቱ ሞያዊ ዓውድታት፡፥ብቕዓትን ሞያዊ ክእለታትን ክህልወኩም የድልዮ እዩ። እዚ ክእለታት’ዚ ድማ ኣፍልጦ ንምሃብ ኣብ ዚግበር ናይ ምኽሪ ግዜ ኪሕበር ይከኣል እዩ። ንገለ ዓይነታት ሞያዊ ዓውድታት ድማ ኣፍልጦ ክረክብ ከም ቅድመ-ዂነት ይቐርብ እዩ፣ እዚ ድማ ኣብ ጀርመን በቲ ሞያ’ቲ ንኽትሰርሑ ንኽፍቀደልኩም እዩ።

ኣብ ዕዮ ምጽንባር

ከም ስደተኛ ኣፍልጦ ስለዝረኸብኩም፡ ኣብ ጀርመን ንኽትሰርሑ ይፍቀደልኩም እዩ፣ ምኽንያቱ፡ ደረት ዘይግበረሉ ፍቓድ ስራሕ ስለእተዋህበኩም እዩ። እቲ መስርሕ ዑቕባ ተወንዚፉ እንተልዩ ወይ ንኽትጥረዙ ንዝወጸ መደብ  (Duldung) እተደናጔየ እንተኾይኑ፡  ፍቓድ ስራሕ፡ ሰለስተ ኣዋርሕ ምስተቐመጥኩም ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ክውሃበኩም ይከኣል እዩ። ፍቓድ ስራሕ ንኽትረኽቡ ድማ ናብ ቤት ጽሕፈት ምዝገባ ወጻእተኛታት ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።  ፈደራላዊ ወኪል ሽቕለት፡ መርመራ ዜካየድ እዩ። እቲ ክፉት ስራሕ፡ ነቲ  ክማላእ ዘለዎ ሕጋዊ ጠለባት ዜማልእ ምስዝኸውን፡ ኣብቲ ስራሕ ንኽትሰርሑ የፍቅደልኩም።

ኣብ LAE ትቕመጡ ክሳዕ ዘለኹም፡ ስራሕ ክትሰርሑ ኣይፍቀደልኩምን እዩ።

Saxony-Anhalt፡ ቅልጡፍ ገምጋም ብቕዓትን ምጽንባር ስራሕን ንኽህሉ ዚዓለመ እዩ። ብዙሓት መሻርኽቲ፡ ኣብ ምኽሪ ዕዳጋ ዕዮ ይተሓባበሩ እዮም። ምኽሪ፡ ኣብ ፈደራላዊ ወኪል ሽቕለት (BA)፡ ኣብ ማእከላት ስራሕ፡ ኣብ ቤት ምኽሪ ሞያን ቤት ምኽሪ ኢንዱስትርን ንግድን ብዝርከቡ ኣማኸርቲ ስደተኛታት ይውሃብ። ብዙሓት ማሕበራት ድማ ምኽሪ ብምሃብ ይሕግዛ እየን፥ ንኣብነት፥ ዞባዊ ተበግሶ “ሞያ ኣብ ኣተኲሮ” (“Fachkraft im Fokus”)፡ መርበብ ፕሮጀክት Job Bridge PLUS (Jobbrücke PLUS)፡ Network IQ ከምኡውን ዞባዊ መርበብ ማሕበራት ስደተኛታት (LAMSA e.V.). እየን። ንዓኹም ብዚምልከት ኣብ ግምት ብዛዕባ ዘእትውዎ ዕድላት ዕዳጋ ዕዮ ዚምልከት ብፍሉይ ሓላፍነት ንዝስከም መጉዚት ወይ ኣማኻሪ ሕተቱ።

መጠንቀቕታ፥ ዘይምህላው ወይ ዘይእኹል ዓቕምታት ቛንቋ፡ መብዛሕቱ ግዜ፡ ናብ ዕዳጋ ስራሕ ንኸይትጣየሱ ዚኽልክል ቀንዲ ዕንቅፋት እዩ። ስለዚ፡ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜን ብጽዑቕን ጀርመንኛ ንኸተጽንዑ ንዘሎ ኲሉ ዕድላት ተጠቐሙ።

ክንክን ቆልዑ

ኣብ ጀርመን ዝርከብ ነፍስወከፍ ቆልዓ፡ ኣብ ማእከል መዓልታዊ መእለዪ ቆልዑ (Kita) ንኽጸንሕ መሰል ኣለዎ፣ እዚ ቦታ፡ ቆልዑ፡ እናተመሃሩን ምስ ካልኦት ቆልዑ እናተጻወቱን ዝእለይሉ እዩ። ውላድኩም፡ ኣብ ገጠራዊ ወይ ከተማዊ ዞባ ኪቕመጥ ኣብ እተገብረሉ እዋን፡ ከምቲ እተጠቕሰ ኣገልግሎት ክረክብ እዩ። ኣብ ማእከል መዓልታዊ መእለዪ ቆልዑ ግዜኻ ምሕላፍ፡ ንቛንቋ ጀርመን ንኽትፈልጥን ምስ ካልኦት ቆልዑ ርክብ ንኽትገብርን ዕድል ይኸፍት። ንዓኹም ዝከታተል ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳያት፡ ኣብ ማእከል መዓልታዊ መእለዪ ቆልዑ ንኽትኣትዉ መመልከቲ ኣብ ምምላእ ይሕግዘኩም።

ወግዓዊ ትምህርቲ

ኣብ ጀርመን፡ ኲሎም  ቆልዑ፡ ትምህርቲ ክመሃሩ መሰል ኣለዎም። ኣዋልድን ኣንስትዮን፡  ዕድሚኦም ሽዱሽተ ዓመት ኣብ ዝኾነሉ እዋን ትምህርቲ ክጅምሩ ብሕጊ ይግደዱ። ደቅኹም ብዘይ ብኩራት ኣብ ቤት ትምህርቲ ክምሃሩ ይግደዱ እዮም። ኣብ ብዙሓት ከተማታት Saxony-Anhalt፡ ፍሉይ ትምህርታት ደገፍ ቛንቋ ዝህባ ኣባይተ-ትምህርቲ ኣለወን። ውላድኩም፡ ኣብዘን ኣባያተ-ትምህርቲ ጀርመንኛ ክመሃር ይኽእል እዩ፣ ድሕሪኡ ድማ ምስ ካልኦት ቆልዑ ኮይኑ ነቲ ትምህርታት ይከታተል። ውላድኩም  ጀርመንኛ ንኽምሃር ደግፍዎ። ንዓኹም ዚከታተል ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳያት፡ ኣብ ቀረባኹም ብዛዕባ ዘሎ ዕድላት ዚምልከት ሓበሬታ ይህበኩም፣ መመልከቲ ኣብ ምቕራብ ድማ ይሕግዘኩም።

እቶም ኣብ ጀርመን ዘለዉ ኲሎም ቆልዑ፡  ፈለማ መባእታዊ ትምህርቲ ይምሃሩ። ድሕሪኡ፡  ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተማሂሮም ከምዝምረቑ ይኾኑ። እተፈላለየ ዓይነታት መመረቕታ ኣሎ። ንውላድኩም ዚምልከት ተወሳኺ ትምህርቲ ንምርካብ ቅድመ-ዂነታት ኣሎ። ውላድኩም፡ ዲግሪ ወይ ወረቐት ምስክር ካልኣይ ደረጃ (Haupt- oder Realschulabschluss) ምስዝህልዎ፡ ሞያዊ ስልጠና ኪወስድ ይኽእል እዩ፣ ዲፕሎማ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ እንተሊይዎ፡ ስሩዕ ትምህርቱ ኪቕጽል ይኽእል እዩ። ዲግሪ ዘይብልካ ድማ ጽቡቕ ስራሕ ንኽትረክብ ከቢድ እዩ።

ብዛዕባ ስርዓተ-ትምህርቲ ጀርመን ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ፡  ኣብ Saxony-Anhalt ብዝርከብ ዞባዊ መርበብ ማሕበራት ስደተኛታት ይውሃብ እዩ።.

ሞያዊ ስልጠና

ኣብ ጀርመን፡ ንብዙሕ ሞያታት ዚምልከት ብቕዓት፡ ብመገዲ “ድርብ ሞያዊ ስልጠና” (duale Ausbildung) ይርከብ። እዚ ስልጠና፡ መብዛሕቱ ግዜ፡ ሰለስተ ዓመታት ይወስድ ከምኡውን ካሕሳ ዚውሃቦ እዩ። ኣብ ኩባንያ ኬድካ ዝርከብ ናይ ምልምማድ ትምህርትን ኣብ ሞያዊ ቤት ትምህርቲ እትረኽቦ ክልሰ-ሓሳባዊ ፍልጠትን ብምዝማድ ዚውሃብ እዩ።

ትምህርታዊ ስልጠና ድማ ኣሎ። ትምህርታዊ ስልጠና፡ መብዛሕቱ ግዜ ንሰለስተ ዓመታት ይውሃብ፣ ክልሰ-ሓሳባዊ ፍልጠት ንምሃብ ድማ ዚዓለመ እዩ። ካሕሳ ግን ኣይወሃቦን እዩ።

ኣብ ማእከላት ስራሕ ብዛዕባ ዘሎ እተፈላለየ ዕድላት ስልጠና ዚምልከት ምኽሪ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ ወጢንክሙዎ ዘለኹም ስልጠና ዚምልከት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ንኽትረኽቡ ከተመልክቱ ትኽእሉ ምዃንኩም ንኽትፈልጡ፡ ብኽብረትኩም ሕተቱ።

እቲ ቀጺልኩም እትረኽብዎ ትካል፡ ዞባዊ መርበብ ማሕበራት ስደተኛታት እዩ። ዞባዊ መርበብ፡ ሰልጠንቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ኣብ ምንዳይ ንመንእሰያት ስደተኛታት ደገፍ ይህብን ኣብ ግዜ ስልጠና ድማ ንዕኦም የሰንን።

ትምህርቲ

ወረቐት ምስክር መእተዊ ዩኒቨርሲቲ (Abitur) እንተሊኩም ወይ ትምህርቲ ድሮ ዝጀመርኩም እንተዄንኩም፡ ኣብ ዩኒቨርሲታት Saxony-Anhalt ክትምሃሩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብቲ ክትምሃርዎ እትደልዩ ኮርስ ዩኒቨርሲቲ ምርኩስ ብምግባር፡ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ጽሕፈት ዩኒቨርሲታት Saxony-Anhalt ብኽብረትኩም ኣመልክቱ።