ደረጃ ብደረጃ

icons

ናብ ሃገር ምእታውን ምዝገባን

ኣብ ቀንዲ ኣፍደገ ንዝርከብ ዋርድያ ሓሊፍኩም ኣብ ቀጽሪ LAE ምስ በጻሕኩም፡ ከም ሓታቲ ዑቕባ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ተመዝገቡ። ወረቐት ምስክር ምዝገባ (ምዝገባ፡ House A) ድማ ክውሃበኩም እዩ። LAE Halberstadt፡ ናትኩም ሓላፍነት ዘይወስድ እንተኾይኑ፡ ንዕኡ ኣብ ዝመስል ናይ ፈለማ ማእከል መቐበሊ ከምእትኸዱ ኪግበር እዩ። ንእትገብርዎ ምግዕዝ ዚምልከት ገደብ ግዜን ቮውቸር ቲኬትን ክትውሃቡ ኢኹም፣ እዚ ድማ ካብ ነቑጣ ሓበሬታ Deutsche Bahn (መደበር ባቡር Halberstadt) ክትወስድዎ ኣለኩም።

ወረቐት መንነት ዑቕባ ከምኡውን ናብ ሃገር ከምዝኣተኹም ዜረጋግጽ ወረቐት

ወረቐት መንነት ዑቕባ፡ ኣብ እትምዘግብሉ እዋን ዚውሃብ እዩ። ኣብ ማእከል መቐበሊ ኣብ እትኣትውሉ ወይ እትወጽሉ ግዜ፡ ንወረቐት መንነት ዑቕባ ኲሉ ግዜ ክትሕዙን ንዝሓተተኩም ከተርእዩን ይግባእ። እተዋህበኩም ዓይነታት ቀረብ፡ ሕክምናዊ ምኽሪ ወይ ከምኡ ዝኣመሰለ ድማ ኣብ ወረቐት መንነት ዑቕባ ከምዚስነድ ኪኸውን እዩ። ብተወሳኺ፡ ናብ ሃገር ከምዝኣተኹም ዜረጋግጽ ወረቐት ክውሃበኩም እዩ።

ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት

ድሕሪኡ ድማ ምስቲ ንዓኹም ዝከታተለኩም ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ትራኸቡ። ንዘለኩም ጸገማት ድማ ምስኦም  ኴንኩም ትፈትሕዎ። መደቀሲ ክፍሊ ክውሃበኩም እዩ። ኣብቲ እተዋህበኩም ወረቐት መንነት ዑቕባ  ከምእተሓበረ፡ ናብ house B ብምኻድ፡ መፋትሕ መደቀሲ ክፍልኹም ክውሃበኩም እዩ።  ሰሙናዊ ቮውቸር ምግቢ ድማ ካብ ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ጉዳያት ክትውሃቡ ኢኹም።

ብኽብረትኩም ነቲ እዋናዊ ምልክታታት ኣስተብህሉ!

ምክትታል ጥዕና

ድሕሪ’ዚ፡ ኣብ house B ንዝርከብ ክፍሊ ጥዕና ሕተቱ፣ ኣብኡ ድማ መባእታዊ ሕክምናዊ መርመራ ይካየደልኩም። ተመሓላለፍቲ ሕማማት እንተልዩ ንምፍላጥ ድማ ብሕጊ ዚእዘዝ መርመራ ንኺካየድ ኣድላዩ እዩ። ኣብ LAE ዚካየድ ተወሳኺ ስጉምትታት፡ ኣብዚ መርመራ ዚሙርኮስ እዩ።

ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት

ኣብ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን፡ መመልከቲ ዑቕባ ኣቕርቡ። ከምኡ ንኽትገብሩ ድማ ዕድመ ክውሃበኩም እዩ። ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት፡ ኣብ ቀጽሪ LAE ኣብ ዘሎ ማእከል መቐበሊ ይርከብ።

ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት

ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ኣብ መእተዊ ኣፍደገ  LAE ንዘሎ House A ብቐጥታ ሓሊፍካ ይርከብ። ክውሃበኩም ዘለዎ እጃም ወይ ናይ ጁባ ገንዘብ ንኽትረኽቡ ከተመልክቱን ክትቅበሉን፡ ናብ ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብኣካል ተረከቡ።

ክዳውንቲ

Diakonie፡ ንውልቃዊ ጠለባት ዜማልእ ኣብ LAE ዝርከብ ድኳን ክዳውንቲ ኣለዎ። ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ክፉት እዩ። ኣብ ድሕሪት ካፈተርያ ድማ ጣውላ ይርከብ እዩ።

መቐየር ሕጽቦ ክዳውንቲ

ክዳውንትኹም፡ ኣብ ክፍሊ ሕጽቦ ክዳውንቲ (House B, C, W5) ክሕጸብ ይከኣል እዩ፣ ኣብኡ ድማ ንእትቕመጥሉ ክፍሊ ዚኸውን ናውቲ ጽሬት ክትውሃቡ ኢኹም።

ኣንሶላ ዓራት ኣብቲ እተመደበ ሰዓታት ኽትቕይሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ሕክምናዊ ረድኤት

ከቢድ ሕማም ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን እትኸድዎ ናይ ፈለማ ቦታ፡ ነቑጣ ሕክምናዊ ቀረብ፡ MediCare እዩ። ሕማምኩም፡ ከቢድ እንተዘይኮይኑ፡ ኣብ ዶክተር ቅድሚ ምቕራብኩም፡ ካብ ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ፍቓድ ንኽትረኽቡ ኣመልክቱ።

ኣብ ቤት ጽሕፈት ኮንተይነር G2 ዚርከብ ኣገልግሎት ስነ-ኣእምሮኣዊ ፍወሳ፥ ኲነታት ሻቕሎት፡ ስነ-ኣእምሮዊ ሕማም ወይ ጸገማት ጽግዕተኛነት ኣብ ዝህልወሉ እዋን ደገፍ ይህብ። ኣድላዪ ምስዝኸውን ድማ ቆጸራ ሓዙ።

ጸግዒ

ኲነታት ዓመጽ ኣብ እተዓዘብክሙሉ እዋን ወይ ንጽልኢ ወይ መጥቃዕትታት እተቐላዕኩም እንተዄንኩም፡ ንሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ኣገልግሎት ጸጥታ ወይ ፖሊስ (ኣብ ኣፍደገ ዝርከቡ) ብኡንብኡ ተወከሱ።

መውዓሊ ቆልዑ

መውዓሊ ቆልዑ፡ ኣብ ZASt ዘሎ House C ከምኡውን ኣብ W4 (ህንጻ ክረምቲ 4) ይርከብ። ኣብቲ ቦታ’ቲ፡ ካብ 3 ክሳዕ 11 ዓመት ንዝዕድሚኦም ቆልዑ ዚኸውን ሓለዋ ኣብ ዝግበረሉ ቦታ እተፈላለየ ኣገልግሎታት ትረኽቡ።

ምትሕልላፍ/ምግዕዓዝ

ኣብ Saxony-Anhalt ናብ ዝርከብ ገጠራዊ ዞባታት ዚግበር ምግዕዓዝ፡ ብመሰረት ኣብ ቤት ጽሕፈት ምግዕዓዝ ዝወጸ ዕለታት ይካየድ። ነዚ ዚምልከት ኣብ ተዛመድቲ መንበሪ ኣባይቲ ንዝወጽእ ምልክታት ድማ ተኸታተሉ።

ኣብቲ እትግዕዝሉ እዋን፡ ነቲ ኣብ House B እተዋህበኩም ኣንሶላ፡ መፋትሕን ካልእ ነገራትን ክትመልሱ ይግባእ። እቲ ወረቐት መንነት ዑቕባ፡ ውዱቕ ዚብል ማሕተም ክሳዕ ዚሕተሞ ድማ ነቲ ምግዕዓዝ ክትጅምርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም።