ወለንታዊ ምምላስ

ናብ ሃገርኩም ንኽትምለሱ እንተተቐሲብኩም ወይ ናብ መበቆል ሃገርኩም ንኽትምለሱ ትደልዩ እንተዄንኩም፡ ወለንታዊ ምምላስ፡ ካብ ግጭት ናጻ ዝኾነን ውሑስ ኣማራጽን እዩ፣ ካብ ግዱድ ጥርዝያ ዚምረጽ እዩ።

REAG/GARP-ዚጽዋዕ ፕሮግራም ፈደረሽን፡ ንወለንታዊ ምምላስ ዚውሃብ ፕሮግራም ደገፍ እዩ። ኣብ ግዜ ወለንታዊ ምምላስ፡ ፋይናንሳዊ ወይ ካልእ ዓይነት ደገፍ ንምርካብ ሕጋዊ ሕቶ ኣይሕተትን እዩ።

ነቶም ኣብ ማእከላት ምኽሪ መስርሕ ዑቕባ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ርኸቡ። ኣብቲ እተቕርብዎ መመልከቲ ደገፍ ይህብኹምን ካብ ሃገር ንኽወትወጹ መደባት ይሰርዕልኩምን።