ክኢላዊ ዓቕምታት ምግምጋም

ኣብ ማእከል መቐበሊ ፈደራላዊ መንግስቲ ዝርከብ ትካል ሽቕለት ፈደራላዊ መንግስቲ (Bundesagentur für Arbeit)፡ ንዘለኩም ክኢላዊ ብቕዓትኩም ገምጋም ይገብር እዩ። ብዛዕባ ዘለኩም ትምህርታውን ክኢላውን ዓቕምታት ከምኡውን ኣቐዲምኩም እትሰርሕዎ ዝነበርኩም ስራሕ ብዚምልከት ክትሕተቱ ኢኹም። እቲ ዘለኩም ክኢላዊ ዓቕሚ፡ ኣብ ዕዳጋ ሽቕለት ተደላዪ እንተኾይኑ፡ ቅልጡፍ ምኽሪ ዕዳጋ ሽቕለት ክውሃበኩም እዩ፣ ነቲ ክኢላዊ ዓቕሚ ንምቕባል ድማ ናይ ምኽሪ ግዜ ክውሃበኩም እዩ። እቲ ዘለኩም ክኢላዊ ዓቕሚ፡ ነቲ ዕዳጋ ሽቕለት ከባቢ ዝሓቶ ጠለባት ዜማልእ እንተኾይኑ፡ ኣብቲ ዚምልከቶ ምምሕዳር ከተማ ከምእትምደቡ ኺግበር ይከኣል እዩ።

ብቕዓትን ክእለትን፡ ኣብ መብዛሕቱ ሞያታት የድሊ። ብፍላይ ሞያዊ ስልጠና ዝወሰድኩም እንተዄንኩም ወይ ዲግሪ ዩኒቨርሲቲ እንተልይኩም፡ ኣብ LAE ንዝግበር ገምጋም ብቕዓት ክትርብሕሉ ድማ ይግባእ።