ክንክን ጥዕና

ብርቱዕ ሕማም ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን፡ ኣብቲ ዘለኽሙዎ ህንጻ ኣብ ዝርከብ ነቑጣ ቀረብ ሕክምና (MediCare) ብኽብረትኩም ተራኣዩ። ኣብ ግዜ መዓልቲ፡ ኣብቲ ቦታ ኲሉ ግዜ ዶክተር ትረኽቡ ኢኹም።

ኲነታት ጥዕናኹም ኣብ LAE ክሕከም ኣብዘይክእለሉ እዋን፡ እቲ ዶክተር፡ ተወሳኺ ሕክምና ንኽትረኽቡ ናብ ካልእ ዶክተር ንኽትከዱ ክእዝዘልኩም ይኽእል እዩ። ከምኡ ንምግባር፡  ናብ ካልእ ሕክምና እትመሓላለፍሉ ደብዳቤ (Überweisungsschein) ክህበኩም እዩ።

ብርቱዕ ሕማም ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ድማ መሐከሚ ወረቐት (treatment certificate (Behandlungsschein))  ኲሉ ግዜ የድልየኩም። እዚ ወረቐት ንኽውሃበኩም ከተመልክቱን፡ ዶክተር ቅድሚ ንዓኹም ምርኣዩ ድማ ካብ ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክትወስዱን ይግባእ።

በቲ ዘጋጠመኩም ዝኾነ ነገር ጸቕጢ ምስዝስምዓኩም፡  ኽፉእ ድቃስ እንተነይርኩም ወይ ኣካልኩም ዘይንቡር ግብረ-መልሲ ምስዘርኢ፡ ኣሰንባዲ ኲነታት ከጋጥመኩም ተኽእሎ ኣሎ። ደገፍ (ኣብ LAEዝውሃብ ክሳዕ ዝኾነ፡  ኣብ ፈደራላዊ መንግስቲ ሃል (Halle) ከምኡውን ማግደበርግ (Magdeburg) ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሰነ-ኣእምሮዊ ማሕበራዊ ኲነታት (Psychosocial Office (Psychosozialer Dienst)) ከምኡውን the ብማኣከላልስነ-ኣእምሮኣዊ ማሕበራዊ ኲነታት (Psychosocial Centers (Psychosoziale Zentren)) ይውሃበኩም እዩ። ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ኣብቲ ቦታ ቆጸራ ሓዙ።

ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ (ወይ ካልእ ብጾታ ዚመሓላለፍ ሕማማት) ዚምልከት ደገፍ ኣብ ዘድልየልኩም እዋን፡ ብኽብረትኩም ኣብ ሃልበርስታድት (Halberstadt)፡ ሃል (Halle) ወይ ማግደቡርግ (Magdeburg) ዚርከብ ደገፍ ኤች.ኣይ.ቪ (HIV-supports (AIDS-Hilfen)) ተወከሱ።  እዚ ቦታ’ዚ፡  መንነትኩም ከይሓበርኩም ምኽሪ ክህበኩም ይኽእል፣  ብፍሉይ ክትውከስዎም እትኽእሉ ነቑጣታት ድማ ክሕብረኩም እዩ።