እተመርጹ ኣድራሻታት ከምኡውን ክትረኽብዎም እትኽእሉ ኣካላት

መንበሪ ኣባይቲ

ኣገልግሎት ምኽሪ ስደተኛታት

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke  www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/

beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/

ንርእሰ-ውደባ ዜገልግል ምኽርን ደገፍን ፍቓድ መንበሪ

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e. V. | Magdeburg

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.fluechtlingsrat-lsa.de  www.fluechtlingsrat-lsa.de

ተሌፎን፥ +49 391 5371281

ኣብ Saxony-Anhalt ዚርከብ ብCaritas ንኣመልከትቲ ዑቕባ ዚውሃብ ሓበሬታ መስርሕ [ማእከል ምኽሪ መስርሕ ዑቕባ] Halberstadt

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.caritas.de  www.caritas.de

ተሌፎን፥ +49 3941 609300

ነተን ብሰንኪ ግጭት ንእተፈላለያ ስድራቤታት ዚሕግዝ ኣገልግሎት ምንዳይ ስድራቤት DRK

Deutsches Rotes Kreuz – Landesverband Sachsen-Anhalt

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.sachsen-anhalt.drk.de  www.sachsen-anhalt.drk.de

ተሌፎን፥ +49 391 6106890 (MD)

ወለንታዊ ምምላስ (Freiwillige Rückkehr)

ማእከል ብቕዓት ዝምለሱ ሰባት ናብ ሳልሳይ ሃገር ብወለንትኦም ንዝምለሱ ዜጋታት ዚሕግዝ ኣገልግሎት ምኽሪ

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete  www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/

kompetenzzentrum-rueckkehr/

ዕዮን ስልጠናን

Network IQ – ኣፍልጦ ብቕዓት ዚህብን ኣብ ብቕዓት ኣመልኪቱ ዜማኽርን

Halle / Magdeburg

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de  www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de

ተሌፎን፥ +49 345 686948-23/-15/-21 (HAL) / +49 391 40805-15/-10/-13 (MD)

ሞያ ኣብ ኣተኲሮ

ነቶም ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ወጻእተኛታት ሞያተኛታት ዚውሃብ ናይ ምቅባል ኣገልግሎት

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.fachkraft-im-fokus.de  www.fachkraft-im-fokus.de

ተሌፎን፥ 49 152 537 729 43 (HAL), +49 173 8498 196 (MD)

ድልድል ናብ ስራሕ PLUS.

ጽንባረ ኣመልከትቲ ዑቕባን ስደተኛታት ኣብ ዕዮን ስልጠናን

Magdeburg

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.jobbruecke-chance.de  www.jobbruecke-chance.de

ተሌፎን፥ +49 391 7279882

ጥዕናን ጸግዕን

ንደቀኣንስትዮ ዚውሃብ ምኽርን ደገፍን

ኣንጻር ዓመጽ ዝቓወማ ደቀኣንስትዮ

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.migration-paritaet-lsa.de/ffhwww.migration-paritaet-lsa.de/ffh

ተሌፎን፥ +49 345 5238115

ኣንጻር ዓመጽ ዝቓወማ ደቀኣንስትዮ

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.frauen-gegen-gewalt.de  www.frauen-gegen-gewalt.de

ተሌፎን፥ +49 30 322 99 500

መስመር ሓገዝ፡ ኣንጻር ደቀንስትዮ ዚፍጸም ዓመጽ“

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.hilfetelefon.de  www.hilfetelefon.de

ተሌፎን፥ +49 8000 116016

Vera – ክፍሊ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቀኣንስትዮን ግዱድ መርዓን

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.awo-sachsenanhalt.de  www.awo-sachsenanhalt.de

ተሌፎን፥ +49 391 4015371

ብጽልኢ ወጻእተኛታት ንዜጋጥም መጥቃዕትታት ዚውሃብ ደገፍ

ንግዳያት ዓመጽ የማናይ ክንፊ ዚውሃብ ተንቀሳቓሲ ምኽሪ

Halle / Magdeburg / Salzwedel / Dessau-Roßlau

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.mobile-opferberatung.de  www.mobile-opferberatung.de

ተሌፎን፥ +49 345 2267100 (HAL) / +49 391 6207752 (MD) /

+49 3901 306431 (SAW) / +49 340 6612395 (RSL)

ንሕቶታት ጾታዊ መንነትን ጥዕናን ዚምልከት ምኽሪ

ማሕበር ሰዶማውያን Saxony-Anhalt  (LSVD)

Magdeburg

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.sachsen-anhalt.lsvd.de  www.sachsen-anhalt.lsvd.de

ተሌፎን፥ +49 391 5432569

ደገፍ ኤይድስ (Halle / Sachsen-Anhalt Süd e. V., Sachsen-Anhalt Nord e. V.)

Halle / Magdeburg

መርበብ-ሓበሬታ፥ halle.aidshilfe.de /    www.aidshilfesachsenanhaltnord.de  www.aidshilfesachsenanhaltnord.de

ተሌፎን፥ +49 345 5821271 (HAL) / +49 391 5357690 (MD)

ምጥያስን ማሕበራዊ ውህደትን

ኣብ መዓልታዊ ህይወት ዝጠቕም መርበባትን ደገፍን

ንስደተኛታትን ሓደስቲ መጻእተኛታትን ዚድግፍ ኣገልግሎታትን መርበባትን ምኽሪ

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke  www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/

ተበግሶታት ምቕባል ኣጋይሽ Sachsen-Anhalt

መርበብ-ሓበሬታ፥

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen  www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen/

„ኣብ ወኪል ወለንተኛታት ዚርከብ መቐበሊ መጻእተኛታት

መርበብ-ሓበሬታ፥

www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-fluechtlinge/

ዞባዊ መርበብ ማሕበራት ስደተኛታት  Sachsen-Anhalt (LAMSA) e.V.

Halle

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.lamsa.de  www.lamsa.de

ተሌፎን፥ +49 345 17164890

ሓበርቲ ስደተኛታት፣  „እንቛዕ ናብ ሃል ብደሓን መጻእኩም“ ከምኡውን „እንቛዕ ናብ ማግደበርግ ብደሓን መጻእኩም“

መርበብ-ሓበሬታ፥ www.willkommen-in-halle.de und

www.willkommen-in-magdeburg.de  www.willkommen-in-magdeburg.de

ኣብ ፍሉይ ኲነታት ህይወት ዜተኮረ ምኽርን ደገፍን

ናይ ምስማዕ ጸገም ንዘለዎም ሰባት ኣገልግሎት ዚህብ ማእከል ምኽሪ

Halberstadt / Magdeburg / Stendal

ተሌፎን፥ 03941 612545 (HBS), +49 391 6272916 (MD),

+49 3931 712736 (ST),

ማሕበር ዓይነ-ስዉራንን ናይ ምርኣይ ጸገም ዘለዎም ሰባትን

Landesgeschäftsstelle

Magdeburg

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.bsv-sachsen-anhalt.de  www.bsv-sachsen-anhalt.de

ተሌፎን፥ +49 391 2896239

ጸገማት ቛንቋ ንዘለዎም ሰባት ዚውሃብ ደገፍ

ኣብ Saxny-Anhalt ንዝርከብ ስደተኛታት፡ ብተሌፎን ዚግበር ትርጉም/ምስትርጓም

Halle

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.lamsa.de  www.lamsa.de

ተሌፎን፥ +49 345 21389399

ማሕበር ፈደራላዊ መንግስቲ ኣስተርጐምቲ ቛንቋ ምልክት (LAG)

Sachsen-Anhalt e.V.

Halle

መርበብ-ሓበሬታ፥ +49 345 6890010

ኢ-መይል፥ ldz.leps@gmx.de oder    mailto:lbst.traut@gmx.delbst.traut@gmx.de

እተሓትመ

ኣሕታሚ፥ Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V.

ኣብ ክንዲ Susi Möbbeck ንምጽንባር ህዝብታት Saxony-Anhalt ዚከታተል ኮሚሽነር ሃገራዊ መንግስቲ

ኣድራሻ፥  einewelt haus

Schellingstraße 3–4 | 39104 Magdeburg

መርበብ-ሓበሬታ፥    www.agsa.de  www.agsa.de

ጽሑፍን ኣርትዖትን፥ Maja Sahre und ዶ/ር ኢርንስት ስቶክማን (Dr. Ernst Stöckmann)

V. i. S. d. P.: Michael Marquardt, Geschäftsführer der AGSA

ዲዛይን / ለይኣውት፥ ማትያስ ራም  (Matthias Ramme)

ስእላዊ መግለጺ / ስእልታት፥ ካ ሽሚዝ (Ka Schmitz)

ትሕዝቶ’ዚ ንኡስ-መጽሓፍ’ዚ፡ ብመሰል-ደራሲ እተሓለወ እዩ። ሕጥቦ-ጽሑፍ፡ ስእላዊ መግለጺ ወይ ስእልታት ምሕታም ወይ ብኤለትሮኒካዊ መገዲ ምጥቃም፡ ካብ ኣሕታሚ ኣቐዲምኩም ናይ ጽሑፍ ፍቓድ ምስረኸብኩም ጥራይ ይፍቀደልኩም።

እተመሓየሸን እተሓደሰን ካልኣይ ሕታም  2016

© ኲሉ መሰላት እተሓለወ’ዩ

እዚ መንሹር’ዚ (ምስ ተወሳኺ ጽሑፋት)፡ በዚ ዚስዕብ ቛንቋታት፥

ዓረብኛ፡ እንግሊዝኛ፡ ፈረንሳይኛ፡ ኣፍጋንኛ (ፓሽቶ)፡ ፐርሽያኛ (ፋርሲ)፡ ሩስያኛ፡ ሰርብያኛ ከምኡውን ትግርኛ ስዒቡ ኣብ ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ከምዚሕተም ኪኸውን እዩ፥

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/erstinformationen-fuer-fluechtlinge/

ሞባይል መርበብ ገጽከምኡ ድማ መርበብ ኣፕ:

www.erstinfos.de  www.erstinfos.de

ተወሳኺ ሓበሬታ

ብዛዕባ ኲነታት መነባብሮ ጀርመን – ናብራ፡ ስራሕ፡ ትምህርቲ፡ ጥዕናን ካልእ ኣርእስታትን – ዚምልከት ኣብ “Wegweiser für Neueingewanderte” (ንሓደስቲ ስደተኛታት ዚውሃብ መምርሒ) ሓበሬታ ዚሓዘ ተወሳኺ ኣገልግሎታት ምጥያስ ክትረኽቡ ኢኹም፥

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/wegweiser-fuer-neueingewanderte/