ኣብ ግዜ ግጭት ዚውሰድ ስጉምቲ

ኣብ ኣዝዩ ጸቢብ ቦታ ብሕብረት ምቕማጥ፡ ግጭታት ከለዓዕል ተኽእሎ ኣለዎ። ንስኹም፡ ሓላፍነታዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ነቲ ግጭት ኣብ ምፍታሕ ኣበርክቶኹም ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።

  • ኣብ ግዜ ግጭት፡ ብኽብረትኩም ርግእ በሉ።
  • መፍትሒታት ግጭት ብምምጻእ፡ ኣብቲ ቦታ ብዝቕመጡ ሰባት ንእተላዕለ ግጭታት ከተዕርፍዎ ጸዓሩ።
  • ብዛዕባ ዝኾነ ሓደገኛ ኲነታት፡ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ንሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ጉዳያት ሓብሩ።
  • ህጹጽ ኲነታት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን፡ ናብ ኣገልግሎት ድሕነት ወይ ፖሊስ ከባቢ ደውሉ።
  • ግዳይ ዓመጽ ዓሌትነትን የማናይ ክንፍን ምስእትኾኑ፡ ደገፍን ሓገዝን ንምርካብ ንተንቀሳቓሲ ምኽሪ ግዳያት (mobile victim consultation) ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።