ንደቀኣንስትዮ ዚውሃብ ፍሉይ ጸግዒ

ኣብ ሃል፡ ነቶም ዓመጽ ዘጋጠሞም ወይ ፍሉይ ጸግዒ ንዘድልዮም ደቀኣንስትዮን ቆልዑን እተዳለወ መንበሪ ገዛ  (FlüchtlingsFrauenHaus) ኣሎ። ኣብኡ ንምቕማጥ፡ ፍቓድ መንበሪ ወይ Duldung (ውሳኔ እተቛረጸ ጥርዝያ) ክህልወኩም ኣለዎ። እዚ ቦታ’ዚ፡ መጥቃዕትታት ንኸየጋጥመካ መጽለሊ ዚህብ እዩ፣ ከምኡውን ርእስኹም ክኢልኩም እትነብርሉ ህይወት ኣብ ምህናጽ ሓገዝ ይውሃበኩም፣ እዚ ድማ ኣብ ግዜ ውልቃዊ ጸገማት ሓገዝ ዚህብን ንመዓልታዊ ህይወትኩም ከምእትገጥሙ ዚገብርን እዩ።

መንነትኩም ከይተፈልጠ ደገፍ ኽትረኽቡ እትደልዩ እንተዄንኩም፡ ን”መስመር ሓገዝ” (“Hilfetelefon”) ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ደቀኣንስትዮ፡ ንኻልኦት ደቀንስትዮ ብ15 ቛንቋታት ምኽሪ ይህባ እየን።