ብዛዕባ መስርሕ ዑቕባ ዚምልከት ምኽሪ – ጉዳይኩም ንዝስምዓሉ ግዜ እተገብርዎ ምድላዋት

ኣብ ናይ ፈለማ ማእከል መቐበሊ (Caritas) ኣብ ዚርከብ መስርሕ ዑቕባ ኣመልኬተን ዜማኽራ ማእከላት ኣለዋ። ብዛዕባ ኲሉ ደረጃታት መስርሕ ዑቕባ ዚምልከት ንዘለኩም መሰላትን ግዴታትን ካብ ማኣከላት ምኽሪ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ ናብ መበቆል ሃገርኩም ምምላስ ወይ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ምስግጋር ዘሎ ዕድላት ዚምልከት ውልቃዊ ምኽሪ ኽትረኽቡ ድማ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ምኽሪ፡ ብዘይ ገንዘብ ብናጻ እዩ፣ መንነትኩም ከይተፈልጠ እትረኽብዎ ኢኹም፣ ከምኡውን ዘለኩም እምነት ወይ ስነ-ሓሳብ ኣየገድስን እዩ። እቲ ብዛዕባ መስርሕ ዑቕባ ዚምልከት ብBAMF ዚዳሎ  ናይ ቪድዮ ሓበሬታ (ብ10 ቛንቋታት) ድማ ነቲ ጉዳይኩም ዚስምዓሉ ግዜ ከዳልወኩም እዩ። ኣብቲ መርመራ ዚካየደልኩም ናይ ፈለማ ማእከል መቐበሊ ድማ ንዘለኩም ሕቶ ሕተቱ።