ሞያዊ ስልጠና

ኣብ ጀርመን፡ ንብዙሕ ሞያታት ዚምልከት ብቕዓት፡ ብመገዲ “ድርብ ሞያዊ ስልጠና” (duale Ausbildung) ይርከብ። እዚ ስልጠና፡ መብዛሕቱ ግዜ፡ ሰለስተ ዓመታት ይወስድ ከምኡውን ካሕሳ ዚውሃቦ እዩ። ኣብ ኩባንያ ኬድካ ዝርከብ ናይ ምልምማድ ትምህርትን ኣብ ሞያዊ ቤት ትምህርቲ እትረኽቦ ክልሰ-ሓሳባዊ ፍልጠትን ብምዝማድ ዚውሃብ እዩ።

ትምህርታዊ ስልጠና ድማ ኣሎ። ትምህርታዊ ስልጠና፡ መብዛሕቱ ግዜ ንሰለስተ ዓመታት ይውሃብ፣ ክልሰ-ሓሳባዊ ፍልጠት ንምሃብ ድማ ዚዓለመ እዩ። ካሕሳ ግን ኣይወሃቦን እዩ።

ኣብ ማእከላት ስራሕ ብዛዕባ ዘሎ እተፈላለየ ዕድላት ስልጠና ዚምልከት ምኽሪ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ ወጢንክሙዎ ዘለኹም ስልጠና ዚምልከት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ንኽትረኽቡ ከተመልክቱ ትኽእሉ ምዃንኩም ንኽትፈልጡ፡ ብኽብረትኩም ሕተቱ።

እቲ ቀጺልኩም እትረኽብዎ ትካል፡ ዞባዊ መርበብ ማሕበራት ስደተኛታት እዩ። ዞባዊ መርበብ፡ ሰልጠንቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ኣብ ምንዳይ ንመንእሰያት ስደተኛታት ደገፍ ይህብን ኣብ ግዜ ስልጠና ድማ ንዕኦም የሰንን።