ምጽንባር ስድራቤት

ከም ስደተኛ ተቐባልነት ዝረኸብኩም እንተዄንኩም ወይ ዑቕባ ንኽትረኽቡ መሰል ዘለኩም እንተዄንኩም፡ ከም ውጽኢቱ ንመጻምድትኹምን ዘይተመርዓዉ ትሕቲ ዕድመ ደቅኹምን ከተምጽኡ መሰል ኣለኩም። መመልከቲ ፍቓድ ምጽንባር ስድራቤት ኣብ ቤት ጽሕፈት ፈደራላዊ ጉዳያት ወጻኢ ኣቕርቡ። እዚ ድማ እታ ቀንዲ ስድራቤትኩም፡ ናብ  Saxony-Anhalt ክትኣቱ ትኽእልን ሕጋዊ ፍቓድ ትረኽብን ማለት እዩ። እዚ መመልከቲ’ዚ፡ ከም ስደተኛ ተቐባልነት ካብ ዝረኸብክሙሉ ወይ ዑቕባ ንኽትረኽቡ መሰል ካብ እተዋህበኩም እዋን፡ እንተነውሐ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ኣዋርሕ ከተቕርቡ ከምዘለኩም ብኽብረትኩም ተገንዘቡ።

ዝጽንበሩ ስድራቤት ተወሳኺ ጸግዒ ንኽረኽቡ መሰል ዘለዎም ሰባት ድማ  ክሳዕ 15 መጋቢት 2018 (ካብ 10/2016) ከምዚቛረጽ ኮይኑ ኣሎ። ድሕሪ’ዚ ግዜ’ዚ፡ ስድራቤትኩም ናባኹም ንኽመጹ ብዝቐለለ መገዲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፈደራላዊ ጉዳያት ወጻኢ ከተመልክቱ ኽትክእሉ ኢኹም።

እቲ መስርሕ ዑቕባኹም ተወንዚፉ እንተልዩ ወይ ሃገራዊ ማዕቐብ ጥርዝያ ተገይርኩም እንተልዩ፡ ንምጽንባር ስድራቤት ድማ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ነገር’ዚ ንኽውሃበኩም፡ እኹል መቐመጢ ቦታታት ከምዘለኩምን ንርእስኹም ናብዛ ሃገር ንዝመጹ ኣባላት ስድራቤትኩም ብገንዘብ ንኽትድግፉ ከምእትኽእሉን  መረጋገጺ ክትህቡ የድልየኩም።