ولایتونو ته لیږل (انتقالول)

کله چې د پناه د جریان لومړی پړاو سرته ورسي، تاسې ته به معلومه شي چې کومه ښاروالي به په راتلونکي کې ستاسې مسؤلیت پرغاړه اخلي. په سیکسني – ان هالټ کې ستاسې د قیام په اړه شخصي غوښتنو ته به اوسمهال پام نه کیږي. خو، که په لومړۍ مرحله کې کورنۍ اړیکه لرۍ (لکه، ماشومان، والدین، کوچنیان، خویندې وروړه، د کم عمرو لپاره هم د 18 کلونو څخه زیات خویندې وروړه) نو قانوني ادعا کیدی شي چې تاسې د خپلې کورنۍ ځای ته تللی شۍ.