ماشوم ساتنه

په المان کې هر ماشوم په چایلډ ډی سنټر (Kita) کې د مرستې حق، په شریکه د زده کړې او د نورو ماشومانو سره د لوبې کولو حق لري. ستاسې هغه ماشوم هم دغه حق لري چې ولایت یا د ولایتي کچې ښار ته سپارل شوی وي. چایلډ ډی سنټر ته په تګ سره د الماني ژبې په زده کړه کې پرمختګ کیږي او د نورو ماشومانو سره اړیکې جوړیږي. ستاسې ټولنیز کارکوونکی/کارکوونکي به له تاسې سره په کیټا (Kita) کې د شاملیدو د غوښتنې لپاره مرسته وکړي.