شخصي تفریح

د مناسب وخت لپاره ارام وکړئ څو د خپلې پناه د بهیر یا اوریدنې لپاره ځان چمتو کړۍ. تاسې د سیمه ییز مشاورت د برخو څخه هم استفاده کولی شۍ کوم چې هغوی د دې لپاره وړاندې کوي.

آیا تاسې الماني زده کوۍ. ستاسې په مرکز کې عموماً د المانۍ ژبې زده کولو فرصت وي.

 

 

خپلو کوچنیانو ته د نورو ماشومانو سره د لوبو کولو او اړیکې نیولو فرصتونه ورکړئ. د هرکلي په ټولو ابتدایي مرکزونو کې د ماشومانو لپاره فعالیتونه ترسره کیږي.

د لومړني پيژندګلوۍ لپاره د وړاندیزونو څخه استفاده وکړئ. حتی د هرکلي د ابتدایي مرکز څخه د باندې هم (لکه، په ټولنیز ولایتي پوهنځی کې) تاسې د ورځني ژوند یا پيژندګلوۍ په موخه د الماني ژبې د زده کړې په کورسونو کې د حاضرۍ کولو امکان لرۍ. یادونه: لطفاً مخکې پوښتنه کوۍ چې آیا د دغه کورسونو پیسې اخیستل کیږي.

که تاسې په خیراتي کار کې شرکت وکړۍ (لکه، ترجمه، په پروګرامونو کې مرسته، صفایي، ترمیمونې او داسې  نور)، نو تاسې د خپل شخصي اوسیدو په چاپیریال ښه کولو کې برخه اخیستلی شئ او خپل جیب خرچه زیاتولی شئ.