د ښځو لپاره ځانګړي ساتنه

د هغه یوازې ښځو او د هغوی د ماشومانو لپاره چې د تشدد سره مخ شوې وي یا د ساتنې ځانګړي اړتیاوې لري، د کډوالو ښځو پناګاه په هله کې موجود ده. هلته ته د تګ شرط دا دی چې د موقتي استوګنځی اجازه یا د پاتې کیدو فوق العاده اجازه ولرۍ. په دغه ځای کې به تاسې د تیري څخه ژغورنه ترلاسه کوۍ او د ځان لپاره د ټاکل شوي ژوند په برابرولو کې به د شخصي بحران  مرسته ترلاسه کوۍ او د ورځني فعالیتونو او موضوعاتو د برابرولو به وړ یاست.