د پناه په غوښتنلیک کې څه غوښته کیږي؟

که تاسې د پناه لپاره عریضه وکړۍ، نو تفصیلاً به د بشري ساتنې علتونه وپلټل شي. که د نړیوالې ساتنې اجازه نه وي ورکړل شوي، تاسې به د پناه وړ نه منل کیږۍ، فدرالي  دفتر دا پریکړه کوي چې آیا د استوګنځی د قانون د § 60 پاراګراف. 5 یا پاراګراف 7 سره سم په شړلو بندیزونه موجود دي. ترڅو چې د پناه جریان روان وي، تاسې ته به په المان کې د پاتې کیدو اجازه درکول کیږي.