د پاتې کیدو موده

د هرکلي په مرکز کې قانوناً د زیاتو نه زیات د شپږو میاشتو لپاره قیام کیدی شي.  دلته د پاتې کیدو په اړه د دقیق وخت اساس د موجود ځایونو پورې تړاو لري. په سیکسني- ان هالټ کې اوسمهال دا تقریباً څلور اونۍ وي.

 

د سربیا، بوسنیا، مقدونیه، مانټي نیګرو، کوسوو او البانیه خلک عموماً د هرکلي په مرکز کې ترهغې پورې پاتې کیږي ترڅو چې د پناه جریان بشپړ شوی نه وي ، ځکه چې هغوی د قبلونې کم امکان لري.