د مسلکي لیاقتونو کتنه کیدی شي

د ګومارنې فدرالي اداره وړاندیز ورکوي چې د هرکلي په ابتدایي مرکزونو کې د خپل مسلکي لیاقتونو تعین وکړئ. که د کارګرانو په مارکیټ کې ستاسې کار ته اړتیا وي نو د کارګر د مارکیټ چټک مشاورت او د قبلونې لپاره به منځګړتوب او مشاورت ترسره کړی شي. که ستاسې لیاقتونه د سیمه ییز کارګر د مارکیټ ځانګړي شرایط پوره کوي نو په اړوندې ښاروالۍ کې د ګومارنې امکان هم موجود وي.

په ځانګړي توګه، که تاسې د مخکې نه مسلکي روزنه یا زده کړې بشپړې کړې وي، نو تاسې کولی شۍ چې د هرکلي په ابتدایي مرکز کې د لیاقت او وړتوب د ارزونې څخه استفاده وکړۍ.