د ماشومانو لپاره د ښوونځی زده کړه

په المان کې ماشومان د زده کړې حق لري او په شپږ کلن کیدو قانوناً باید ښوونځی ته داخل کړی شي. د دې له کبله ستاسې د ماشوم لپاره به هم دغه د لازمي زده کړي عمومي سستم وي. په سیکسني – ان هالټ کې په زیاتره ښارونو کې د ژبې او وینا د ځانګړي اړتیاو پوره کولو صنفونو ښوونځي موجود دي.  په دغه ښوونځی کې ستاسې ماشوم به اول الماني ژبه زده کړي او بیا به د نورو ماشومانو سره خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. ستاسې ټولنیز کارکوونکی/کارکوونکي به ترټولو نږدې ښوونځیو په اړه تاسې ته معلومات درکړي او د غوښتنلیک په پروسه کې به درسره مرسته وکړي.