د تماس تن

په ټولنه کې ستاسې د تماس نیونې مرکزي کسان هغه ټولنیز کارکوونکي دي کوم چې په لیلیه یا اپارتمان کې ستاسې پاملرنه کوي. په لومړي ورپيژندنه کې ستاسې سره د مرستې لپاره د سیمه ییز هرکلي په پروګرامونو کې د رضاکارانو یا سرپرستانو څخه مرسته ترلاسه کوي.  د مهاجرت د مشورې مرکزونه عموماً په ټاکل شوي خلاص ساعتونو کې د مشاورت مرسته وړاندې کوي. دلته به تاسې د پناه د کړنلارې، د مهاجرت د قانوني موضوعاتو، ټولنیز خدمتونو او ژبې د پرمختګ، زده کړې او استخدام په اړه د ماهرانو مرسته ترلاسه کوۍ. سمیه ییزې اتحادیې او کلوبونه هم موجود دي. په دې کې عمومي معلومات، د کتنې ځای، کلتور، لوبې او ژبې د کورسونو په اړه معلومات ورکول کیږي.

 

په ستر ښارونو کې کډوال د کډوالو موسسو ته راټولیږي. په تاسې کې به زیاتره کسانو ته دا معلومه وي چې دا څومره مشکل ده چې راورسیږۍ او د نور نوي راتلونکو کسانو سره په ژباړو او پيژندنو کې مرسته وکړۍ. د کډوالو د موسسو دولتي شبکې (Lamsa) ته عریضه وکړئ. هغلته تاسې مستقیماً کتلی او معلومولی شۍ چې ستاسې په ګاونډ کې د کډوالو کومې موسسې موجودې دي.